De Forenede Bryggerier - Beretning 1951  

De Forenede Bryggerier - Beretning 1951

For kort tid siden, da en af de brancher, hvis produkter er forbrugsbeskattede, gjorde opmærksom på, at dens salg var gået tilbage som følge af den høje beskatning, sagde finansministeren efter dagbladsreferaterne, at det også var det, der var meningen. Under disse omstændigheder ville det vel ikke have været at forvente, at jeg i dag havde kunnet stå frem og meddele, at ølsalget til trods for den meget høje beskatning havde fortsat sin stigning fra tidligere år. Det kan jeg heller ikke; landets bryggeriindustri har som helhed måttet konstatere, at den betydelige salgsstigning, der fandt sted, efter at rationeringen blev lempet og til slut helt ophørte, nu er afløst af en stagnation og endogså nogen tilbagegang på det indenlandske marked, og således er det også gået for De forenede Bryggerier, hvis samlede salg i det forløbne regnskabsår fra 1/10 1950 til 30/9 1951 har været 936.077 hektoliter. - Som jeg udtalte i beretningen i fjor, tvivler jeg om, at det kan være rigtigt, at et dansk produkt som øllet, til hvis fremstilling der hovedsagelig anvendes danske råvarer og dansk arbejdskraft, i så uforholdsmæssig grad, som tilfældet er, skal tynges af byrder, der som følge af verdenssituationen må på­lægges det danske samfund. Vi må beklage dette ikke alene for vor egen skyld, men også af hensyn til vor store kundekreds blandt restauratører og handlende, for hvem et stort ølsalg i mange tilfælde er en livsbetingelse.

Når situationen er således på det indenlandske marked, er det glædeligt at konstatere, at Tuborg atter i 1950/51 har haft en endogså meget betydelig fremgang i sit eksport-salg, der er steget med næsten 50%; denne store fremgang må betegnes som betyd­ningsfuld både for vort selskab og for vort land som helhed, der gennem øleksporten får tilført store beløb i fremmed valuta. Konkurrencen på eksportmarkederne skærpes for øvrigt stadig, og når Tuborgøllet alligevel har kunnet hævde sig på en så overbevisende måde, må årsagen søges i dets fremragende kvalitet, som i stadigt højere grad bliver anerkendt ude i verden. På grund af turisterne er der en vis vekselvirkning mellem salget af øl i Danmark og salget af dansk øl i udlandet, og af en vis betydning for eksporten har det utvivl­somt været, at myndighederne gav tilladelse til, at produktionen af luksusøl til salg her i landet blev frigivet. Den 15. marts kunne Tuborg atter bringe sit fine, lyse eksportøl med guldetiketten samt den mørkere, krafti­gere ølsort Tuborg Mumme i handelen. Det er ikke for meget at sige, at begge ølsor­ter blev modtaget med stor begejstring af publikum. Tuborg, der nok ventede et ret betydeligt salg i Tuborg Mumme, kunne dog umuligt være forberedt på et så stort publikumsbegær, som tilfældet blev, og vore beholdninger af færdiglagret fuldmoden Tu­borg Mumme blev derfor alt for hurtigt tømt, således at der gik et par måneder, før vi igen fra bryggeriet kunne levere vore kun­der blandt restauratører og købmænd ny forsyning. - Den 3. september holdt Tu­borg Porter igen sit indtog på det danske marked, efter at have været borte fra dette i over 10 år, og som for de to første luksusølsorters vedkommende blev også Porteren, til hvis fremstilling de nyeste metoder var taget i brug, særdeles vel modtaget af publi­kum. - Til Påske vil Tuborgs bekendte og meget skattede Påskebryg, der er en øl-sort af luksusøl klasse B, igen blive bragt i handelen, og dermed vil samtlige de luk­susøl-sorter, som Tuborg førte før krigen, atter være på markedet.

Selv om der naturligvis aldrig vil kunne ventes det salg i luksusøllet, som Tuborg Pilsner nyder godt af, glæder det mig dog at kunne sige, at Tuborg har fået en sær­deles smuk andel i salget af disse luksus­ølsorter, og dette ser jeg som et bevis for, at Tuborg-navnet nu som før anerkendes som garanti for et helt igennem førsteklas­ses produkt.

Også på mineralvandsområdet har det forløbne regnskabsår bragt særdeles glædelige re­sultater; med en fremgang i Tuborgs mine­ralvandssalg på over 8 millioner flasker er det første gang, en dansk mineralvandsfabriks årssalg har oversteget de 50 millioner fla­sker. Det er Tuborgs landskendte Citron Sodavand, hvoraf salget gik over 6 millioner flasker frem, og den populære Tuborg Squash — lige skattet af børn og voksne - det er hovedårsagen til dette smukke resultat, men også for Tuborgs øvrige mine­ralvandssorter har der været en fremgang. Den gennemførte skattepolitik i forbindelse med de økonomiske forhold har ikke kun­net undgå at influere også på ølpriserne, og disse har, siden jeg aflagde min sidste beretning, måttet sættes ret betydeligt i vejret. Allerede i marts måned måtte Tuborg Pilsner og Lager som følge af omsætnings­afgiftens forhøjelse sættes op med 4 øre pr. fl. ved salg til videreforhandling, og i slutningen af juni måned blev det nødvendigt som følge af fordyrelsen af råvarer og arbejdslønning yderligere at sætte prisen på disse sorter samt sorterne af skatteklasse II op med 3,35 øre pr. fl. Vore hvidtølssorter blev i lighed med, hvad tilfældet var for alle landets øvrige bryggerier, i april måned forhøjet med gennemsnitlig 2 øre for en halvflaske og 3½ øre for en helflaske ved salg til videreforhandling, - og endelig blev mineralvandspriserne i begyndelsen af juni forhøjet med fra i 3/4 til 2½ øre pr. fl. Det er med den største bekymring, bryggeriindustrien har set sig nødsaget til at skride til disse forhøjelser, og dog er den avance, bryggerierne har opnået pr. enhed, ikke på højde med, hvad vi havde i det sidste år før krigen. Den pris øllet nu er oppe i, må vække betænkelighed; thi vel kan vi også i år fremvise et forholdsvis tilfredsstillende udbytte, men nedgang i salget vil ganske forandre grundlaget for vore kalkulationer, der er udarbejdet på basis af det salg, bryggerierne var nået op på i de sidste år. Hertil kommer yderligere det fak­tum, at prisen for det vigtigste af bryggeriindustriens råprodukter, byggen, i den sene­re tid er steget til ganske uventet højde. I min beretning i fjor anførte jeg, at byg prisen siden året i forvejen var steget en del, og at vi havde måttet betale priser på 50 kroner pr. hkg og derover for maltbyg. I dag må maltbyg betales med 74 kroner pr. hkg, og prisen har endda en overgang været yderligere nogle kroner højere, så det vil kunne forstås, hvilken stor betydning dette vil kunne få for bryggeriernes økonomi. Heroverfor betyder det desværre ikke så meget, at bryggerierne i det forløbne år har kunnet købe deres forbrug af humle til priser, der var en del lavere end i fjor, fordi humlehøsten har været ualmindelig stor.

Til vedligeholdelse af bygninger, veje, gårdspladser samt fast inventar er der i det forløbne regnskabsår anvendt ca. 3.200.000 kroner. Til nyanlæg har vi i det nu afsluttede regn­skabsår anvendt ca. 8 millioner kroner.

På A/S Kongens Bryghus, Vodroffsvej, er forarbejderne til installering af en fly, mo­derne aftapningskolonne i gang; desuden er dette bryggeri gået over til udelukkende at bruge automobiler, hvilket har nødven­diggjort bygning af et garageanlæg. Den tid­ligere stald indrettes til anden anvendelse, medens hestene overføres til afdelingen i Rahbeks Allé.

Langt den største del af de nævnte 8 millioner kroner, mere end 7 millioner kroner, er anvendt på Tuborg. Rationaliseringen er her fortsat ved udbygning af det interne transportanlæg i aftapningsanstalterne med anvendelse af ,,conveyor-systemet”, der i høj grad vil lette den store interne transport. Anlægget er færdigt for indlevering af tomt returgods, medens det for lager og udleve­ring først vil blive færdigt i det kommende år. Den store eksport samt produktionen til hjemmemarkedet af luksusølsorterne, der kræver betydelig længere lagringstid end det almindelige pilsnerøl, har gjort det nød­vendigt at foretage en yderligere udvidelse af lagerkældrene; dette arbejde fortsættes i år. Et nyt bygrensningsanlæg er under udfø­relse, og i mineralvandsfabrikken er nyt ma­skineri af hensyn til den øgede produktion ta­get i brug. I maskinafdelingen er nye am­moniakkondensatorer installeret og skorstenene fornyet og gjort højere. Overgangen til vekselstrøm er blevet fortsat, og ca. 36% af elektricitetsforbruget er nu vekselstrøm. Med hensyn til de foretagender, vort selskab er interesseret i, skal jeg oplyse følgende:

Tuborg Havn har i det forløbne år været besøgt ar 519 skibe med en samlet tonnage på 74.844 nettoregistertons og en godsmængde på 157.785 t.

Tuborg Havns Krankompagni har atter i år givet et tilfredsstillende resultat.

Hvad A/S Vitamon angår, er anlægget blevet moderniseret, og en ny og bedre metode til

fremstilling af Vitamon’s meget efterspurgte produkter er bragt i anvendelse. Selskabet har igen i år kunnet notere salgsfremgang og har som et resultat af de foretagne nyan­læg og forbedringer givet et smukt overskud.

Dansk Maltcentral A/S har opretholdt omsætningen og givet et tilfredsstillende udbytte, Krystalisværket A/S, som slutter regnskabsåret den 31. december, gav for året 1950 et tilfredsstillende udbytte.

Kongens Bryghus’s produktion af hjælpemidler til andre industrier har for det forløbne år været tilfredsstillende og givet et godt øko­nomisk resultat.

Den 30. september 1951 var der i vort sel­skab beskæftiget 2.683 funktionærer, for­mænd og arbejdere, og i lønninger er der i alt udbetalt ca. 25 millioner kroner. Med hensyn til pensioner og understøttelser til forhenværende funktionærer og arbejdere samt til disses enker og i sygehjælp m. m. til tjenestegørende funktionærer og arbejdere henviser jeg til bemærkningerne i det trykte regnskab, hvoraf fremgår, at selskabet hertil i det forløbne år har ydet et beløb på ca. 2.100.000 kroner. I dette beløb er ikke medregnet betydelige udgifter til andre so­ciale foranstaltninger.

I direkte Ølskat, mineralvandsafgift og omsætningsafgift på alle vore produkter har vi i år betalt ca. 55 millioner kroner. Medregnes samtlige skatter og afgifter, har stat og kommuner fra A/S De forenede Bryggerier ialt modtaget ca. 60 millioner kroner.

Som jeg allerede har udtalt, tegner situationen for den nærmeste fremtid sig ikke lys for Danmarks bryggeriindustri. Et faldende salg og stærkt stigende bygpriser kan ikke undgå at få økonomiske følger for os. Yder­ligere prisstigning for øllet vil være meget betænkelig, og det er at håbe, et myndig­hederne vil tage hensyn hertil og forstå, at det også af fiskale grunde kan være en gavnlig foranstaltning at skride til en rimelig nedsættelse af den stærkt tyngende be­skatning, idet en opretholdelse af disse skatter og afgifter kun kan give bagslag.

Direktør Herbert Jerichow
© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL