De Forenede Bryggerier - Beretning 1952  

De Forenede Bryggerier - Beretning 1952

Ølsalget i Danmark har i det forløbne år som helhed været i tilbagegang, om end i mindre udstrækning end året forud. Denne tilbagegang må tilskrives dels den dårlige sommer og dels den høje beskatning af det bayerske øl, der virker hæmmende på forbruget. Den almindelige salgsnedgang har dog ikke ramt vort selskabs salg, og vor samlede omsætning er tværtimod ste­get med 57.000 hl til 993.000 hl. Det er Tuborgs salg, der er gået frem med ca. 9 % medens derimod salget af hvidtøl og skibsøl, maltpræparater etc. fra Kongens Bryghus ikke har forandret sig væsentligt. I salgsfremgangen ser vi en anerkendelse af, at Tuborg brygger et virkelig godt øl, og denne anerkendelse er også kommet til udtryk derigennem, at Tuborg i det for­løbne år på EKSPORTMARKEDERNE har kunnet fortsætte sin fremgang fra i fjor, til trods for at den skærpelse af konkur­rencen, som jeg omtalte i sidste års beret­ning, har gjort sig endnu stærkere gæl­dende i år. Den vanskelige valutasituation for vort land er jo heldigvis nu noget lettet, og det har været en glæde at kunne kon­statere, at det danske øl gennem den hid­til stadigt stigende eksport har ydet sit bi­drag hertil. Forholdene ude i verden er imidlertid ikke blevet lettere og konkur­rencen som sagt stærkere, og jeg er derfor bange for, at eksporten ved næste års slut­ning vil vise sig at have ligget på et la­vere tal.

Også hvad MINERALVAND angår, har vi i det forløbne år haft grund til tilfredshed. Som tilfældet var i fjor, er det samlede mineralvandssalg igen i år steget med over 8 millioner flasker og andrager nu 58,5 millioner kvartliterflasker. Ligesom for øllet er det også for mineralvandet kvaliteten, der har gjort sig gældende. Salgsfremgangen er særlig kommet Tuborg Squash til gode, og dette udmærkede produkt udviser en salgsfremgang på over 7 millioner flasker. — Som bekendt har der lige fra krigens begyndelse været indført en til tider meget streng sukkerrationering, og til trods for, at vi her i landet har produceret langt mere end tilstrækkeligt sukker til tilfredsstillelse af det hjemlige forbrug, har rationeringen været opretholdt indtil fornylig, idet sukkeret var et meget vigtigt bytteobjekt, ved hvis hjælp Danmark kunne skaffe sig andre for dets økonomi vigtige varer. Mineralvandsindustrien var således under rationeringen henvist til i vid udstrækning, og så langt det var muligt, at anvende råsukker, men allerede i begyndelsen af 1952 blev rationeringen af raffineret sukker lempet, og den er nu helt bortfaldet. Vort selskab har benyttet lejligheden til i det nye regnskabsår at bringe en ny mineralvandssort: TUBORG TONIC på markedet, en mineralvandssort, som vi til tider stærkt har savnet, men som det på grund af de nævnte forhold ikke har været muligt at bringe frem.

Stigningen i priserne på råvarer, navnlig for byg, der jo er bryggeriernes vigtigste råprodukt, samt arbejdslønnen fortsattes i begyndelsen af det forløbne år og tvang i forsommeren landets bryggerier til at optage en drøftelse af spørgsmålet om øl­priserne. Den nuværende omsætningsafgift er lagt således, at der til hver øre, bryg­gerierne må forhøje ølprisen med yderligere skal lægges 0,6 øre som afgift til det offent­lige, og dette betyder, at enhver nødvendig prisforhøjelse fra bryggerierne medfører en væsentlig større forhøjelse for publikum.

Da ølsalget, som jeg tidligere har nævnt, var i tilbagegang bl.a. på grund af den høje beskatning, frygtede man med god grund, at den som følge af produktionsomkostningernes stigning nødvendige forhøjelse af priserne ville medføre yderligere nedgang, og myndighederne kom til den opfattelse, at en forhøjelse af ølpriserne ville bevirke en nedgang ikke alene af øl-salget, men trods forhøjelsen af afgiften også af statens indtægter ved dette salg.

Mod at give afkald på en forhøjelse af priserne opnåede man herefter, at ølskatten fra 1. juni blev nedsat med kr. 6 pr. hl for pilsner, lager og luksusøl og kr. 4 pr. hl for øl af skatteklasse II. Nedsættelsen af ølskatten gav ikke bryggerierne dækning for hele den udgiftsstigning, der var indtruffet, men under de foreliggende omstændigheder tror jeg, ordningen, der naturligvis har været til glæde for forbrugerne, også har været heldig både for staten og industrien.

For mineralvand medførte stigningen i produktionsudgifterne, at det blev nødvendigt at foretage en mindre prisforhøjelse, der androg i øre for hvide vande samt Squash og 11/2 øre for de øvrige sorter.

Samtlige de i 1949 med vore arbejdere afsluttede lønoverenskomster blev af de respektive fagorganisationer opsagt til udløb den 1. maj i år. - Efter forhandlinger i Bryggeriforeningen, hvorunder arbejderne foruden generelle lønforbedringer bl.a. op­nåede en udvidelse af ferieretten på linie med, hvad man var enedes om indenfor den øvrige industri, afsluttede parterne nye overenskomster, der tidligst kan opsiges til udløb 1. maj 1954.

Når vort selskabs regnskabsmæssige resul­tat har været tilfredsstillende, til trods for at man ikke gennem skattenedsættelsen op­nåede dækning for den samlede udgifts­stigning, skyldes det, at Tuborg som tid­ligere sagt i modsætning til den alminde­lige salgsudvikling har kunnet glæde sig ved en salgsfremgang. Det vil imidlertid være urigtigt at drage videre konsekvenser af denne lykkelige omstændighed; også vort salg må i det lange løb følge de alminde­lige konjunkturer, og som jeg nævnte i fjor, vil en salgsnedgang påvirke bryggeriernes kalkulationer i meget uheldig retning. På nærværende tidspunkt er enkelte råvarer ganske vist en del billigere end ved samme tid i fjor, men til gengæld er f. eks. humle­priserne steget meget betydeligt, og det fald i pristallet, der kunne resultere i faldende fremstillingsomkostninger, synes jo at kom­me meget langsomt.

Det må desuden fremhæves, at en betydelig indtægt er påkrævet for vort selskab, for at vi kan afskrive og forrente de meget store investeringer i NYANLÆG, det har været nødvendigt at udføre for at forny vore anlæg, der under krigens tid og i de første efterkrigsår kun nødtørftigt kunne vedligeholdes. I det forløbne regnskabsår er der til sådanne nyanlæg anvendt ca. 9 millioner kroner, og jeg kan oplyse, at der i de sidste 4 år til nyanlæg i alt af vort selskab er anvendt ca. 38 millioner kroner. Det vil forstås, at det med de meget høje priser, hvortil de senere års nyanlæg er anskaffet, er af afgørende betydning, at der foretages så store afskrivninger, som drif­ten tillader, således at bryggeriernes anlægs­summer så hurtigt som muligt bringes ned på et rimeligt niveau, for ingen kan jo garantere, at afsætnings- og indtjenings­mulighederne bevares.

Angående de enkelte nyanlæg kan jeg udtale følgende:

Den i min beretning i fjor omtalte store, moderne aftapningskolonne på A/S Kongens Bryghus, afd.: Vodroffsvej, er nu taget i brug. På Tuborg er den ligeledes i fjor omtalte udvidelse af vore lagerkældre fort­sat og nu snart færdig. En ny, stor silo med påbygget vandreservoir er opført på rekordtid efter et her hjemme nyt system. Vort interne transportsystem på Tuborg er nu taget i brug. Driften har været opret­holdt uden standsning under udførelsen af dette vanskelige arbejde, der er fuldført på god og fuldt tilfredsstillende måde.

Til vedligeholdelse af bygninger samt fast inventar m. v. er der i det forløbne år an­vendt ca. 3,7 millioner kroner.

Med hensyn til de forskellige foretagender, vort selskab er interesseret i, skal jeg op­lyse følgende:

TUBORG HAVN har i det forløbne år været besøgt af 518 skibe med en samlet tonnage på 92.222 reg. t og en godsmængde på 144.104 t. I foråret blev der via Tuborg havn etableret rutefart til Landskrona, og udover de egentlige skibsbesøg har rute-båden anløbet Tuborg havn over 600 gange.

TUBORG HAVNS KRANKOMPAGNI A/S har givet praktisk taget samme ud­bytte som i fjor.

A/S VITAMON har efter den i fjor om­talte modernisering ved siden af sin almin­delige produktion oparbejdet en produktion af tørgær til medicinal- og foderbrug og har atter i år givet et særdeles tilfredsstil­lende udbytte.

DANSK MALTCENTRAL A/S har trods en stærkt skærpet konkurrence kunnet opretholde sin omsætning, og udbyttet må stadig karakteriseres som tilfredsstillende, selv om det har været mindre end året forud.

KRYSTALISVÆRKET A/S, som slutter regnskabsåret den 31. december, gav for året 1951 et passende udbytte, men dog noget mindre end i 1950.

KONGENS BRYGHUS’s produktion af hjælpemidler til andre industrier har i det forløbne år været knapt så stort som i fjor, men har givet et tilfredsstillende resultat.

Den 30. september 1952 var der i vort selskab beskæftiget 2.574 funktionærer, formænd og arbejdere, og i lønninger er der i driftsåret i alt udbetalt ca. 28 millioner kroner. Med hensyn til pensioner og understøttelser til fhv. funktionærer og arbejdere samt til disses enker og sygehjælp til tjenstgørende funktionærer og arbejdere henviser jeg til bemærkningerne i det trykte regnskab, hvoraf det fremgår, at selskabet hertil i det forløbne år har ydet et beløb på 2.300.000 kroner. I dette beløb er der ikke medregnet betydelige udgifter til andre so­ciale foranstaltninger.

I direkte ØLSKAT, MINERALVANDSAF­GIFT og OMSÆTNINGSAFGITT på vore produkter har vi i det forløbne år betalt over 63 millioner kroner. Medregnes samtlige skatter og afgifter, har stat og kommuner fra AIS De forenede Bryggerier i alt modtaget ca. 67 millioner kroner.

Om udsigterne for den kommende tid må jeg sige det samme som i fjor, at for landets bryggeriindustri som helhed er forholdene ikke særlig opmuntrende; i den forløbne del af det regnskabsår, vi nu er inde i, har landets ølsalg vist nedadgående tendens. Ganske vist har sommeren de to sidste år ikke været god, og vi må håbe, at sommeren 1953 vil blive anderledes; thi det er en gammel og ubestridelig sandhed, at en god sommer er forudsætningen for et godt ølsalg.
© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL