De Forenede Bryggerier - Beretning 1953  
Fra Tuborg-KB Posten feb. 1953

Den adm. direktørs beretning ved

De forenede Bryggeriers

ordinære generalforsamling

den 18. december 1953

Som i de sidste år viste ølsalget i Danmark tilbagegang i første halvdel af det forløbne driftsår, men takket være bl. a. det usædvanlig smukke og varme sommervejr i juni og begyndelsen af juli sluttede året alligevel med en mindre fremgang i landets totale bayerskølsalg. Tuborg kan da også ved årets slutning glæde sig over et mersalg på over 90.000 hl øl. Vort selskabs samlede omsætning af bayerskøl og hvidtøl satte i det nu afsluttede driftsår ny salgsrekord med et salg på 1.086.000 hl eller omregnet til halvflasker over 300 millioner flasker.

Det har ide sidste års beretninger ofte væ­ret omtalt, at vort selskab har anvendt man­ge millioner på modernisering og rationa­lisering af driften på vore virksomheder - navnlig på Tuborg. Vi har flere gange sendt teknikere til Amerika, hvis industri blev skånet under krigen og derfor kunne fortsætte sin tekniske udvikling uforstyrret, for at studere og drage nytte af de erfaringer, man der havde gjort indenfor bryggeriindu­strien. Dette arbejde og disse investeringer bærer nu frugt, og jeg tror at turde sige, at Tuborg i dag fremtræder som en virksomhed, der er fuldt på højde med de mest moderne bryggeriforetagender, og at Tuborg fremstiller et produkt, der ikke findes bedre nogetsteds i verden. Det har været os en glæde at konstatere, at forbrugerne her i landet også erkender dette, og ved siden af at sige tak til alle, der har vist Tuborgs produkter velvilje i det forløbne år, vil jeg bringe en særlig tak til den store restauratør- og detailhandlerstand, der formidler forbindelsen mellem bryggeri og forbruger, og hvis loyalitet og støtte har været af den allerstørste betydning for vort arbejde.

Også salget af hvidtøl og skibsøl, maltøl etc. fra Kongens Bryghus, hvor produktions­apparatet ligeledes er moderniseret, har i det forløbne år vist en om end beskeden frem­gang, og hvad mineralvandssalget angår, er det glædeligt at kunne konstatere, at den store salgsfremgang fra tidligere år er fortsat også i driftsåret 1952-53, således at vort mineralvandssalg i regnskabsåret voksede til 66 millioner flasker. Tuborg har haft en fremgang på over 7 millioner kvartliter flasker, der er fordelt på de forskellige mine­ralvandssorter, men som dog som sædvanlig først og fremmest falder på Tuborg Squash, der da også kvalitetsmæssigt ligger i en særklasse. Alene af denne sort andrager Tuborgs salg nu ca. 28 millioner flasker.

Som det blev bebudet i beretningen i fjor, viste året nogen nedgang i eksportsalget, men i betragtning af den meget skarpe kon­kurrence må vort salg dog betegnes som tilfredsstillende, og vi har navnlig været i stand til at indtjene et meget betydeligt dollarbeløb. Trods den mindre nedgang i eksportsalget var Tuborgs eksport sidste år alligevel fire-fem gange så stor som før krigen. — Med hensyn til fremtiden giver de forløbne måneder af det nye regnskabsår os grundlag for en forventning om stigning i vort eksportsalg.

Der er i de sidste 5 år alene til nyanlæg ved vort selskab anvendt ca. 42 millioner kroner. Dette beløb er på grund af de vold­somme prisstigninger meget større, end det var muligt at forudse, og i forhold til selskabets tidligere aktiekapital på 19 millioner var beløbet meget højt. Der forestår endnu store investeringer i nyanlæg, og det blev derfor en nødvendighed at forøge selskabets aktiekapital. Pr. 1. april 1953 blev aktie­kapitalen derfor udvidet med 50% eller med 9½ million kroner, således at den nu udgør 28½ million kroner. Tegningen af de nye aktier blev forbeholdt de gamle aktionærer til kurs 105, og de nye aktier deltager forholdsmæssig med halvdelen i det forløbne års udbytte. Aktietegningen, der var garanteret af Privatbanken, forløb tilfredsstillende.

Som nævnt i fjor undgik bryggerierne en ellers nødvendig prisforhøjelse derved, at staten nedsatte ølskatten med kr. 6.00 pr. hl pilsner og lager samt luksusøl. Hvis dette ikke var sket, havde som sagt en prisforhøjelse været nødvendig, da bryggeriernes fremstillingsomkostninger - navnlig råvare priserne - var steget meget stærkt, og da først og fremmest bygprisen viste en uventet og meget kraftig stigning. - Senere er bygprisen faldet på ny, og da priserne på humle samtidig er gået ned, ønskede bryg­gerierne, at dette prisfald kom forbrugerne til gode, selv om de højere priser, vi har måttet betale, endnu i længere tid vil indgå i bryggeriernes produktionspris. De råvarer, bryggeriindustrien anvender i dag, stammer nemlig fra tidligere indkøb til betydelig højere priser end den nuværende dagspris. — Selv om nedsættelsen først er trådt i kraft pr. 1. december, altså i det nye driftsår, vil jeg dog omtale den allerede i nærværende beretning. Priserne til handlende og restauratører er for almindeligt pilsner- og lagerøl nedsat med 2 øre pr. fi., for luksusøl med 3 øre og for lyst øl af skatteklasse II med 1 øre pr. fl.

For hvidtøl, der er skattefrit, viste kalkula­tionerne i 1952 også, at en prisforhøjelse var i høj grad begrundet, men da bayersk­øllet takket være skattelettelsen undgik en sådan, ønskede man at udskyde prisforhøjelsen for hvidtøl. Som nævnt er råvarepriserne på ny faldet, således at den påtænkte forhøjelse derved har kunnet undgås, men til gengæld er det naturligvis ikke muligt at nedsætte hvidtølspriserne, samtidig med at priserne for bayerskøllet går ned.

I en så stor, levende virksomhed som vor kan man aldrig slå sig til ro med, at en udvidelses- og moderniseringsperiode er til-ende. Der vil altid være arbejde, der skal udføres, anlæg, der er udslidte og trænger til fornyelse eller modernisering, og frem­ for alt må virksomhedens produktionsapparat holde trit med salgsudviklingen. Ganske vist har der i det forløbne driftsår kun været anvendt godt 4 millioner til nyanlæg. Beløbet er i det væsentlige anvendt til færdiggørelse af de nye lagerkældre på Tuborg, som blev omtalt i fjor, til færdiggørelse af den store silo med påbygget vandreservoir, og på Kongens Bryghus til færdiggørelse af den nye, moderne aftapningskolonne, som blev klar til brug i december måned 1952. Men de kommende år vil stille nye store krav til investering. Der skal på Tuborg bygges gærkældre, der skal anskaffes endnu en af­tapningskolonne, vor vognpark skal fornyes, og i det hele taget må det høje produk­tionsstade, som både Tuborg og Kongens Bryghus i dag indtager, fastholdes og om nødvendigt udbygges.

Til vedligeholdelse af bygninger samt fast inventar m. v. er der i det forløbne år anvendt ca. kr. 4.000.000.

Med hensyn til de forskellige foretagender, vort selskab er interesseret i, skal jeg oplyse følgende:

TUBORG HAVN har i det forløbne år været besøgt af 261 skibe med en samlet ton­nage på 57.806 t og en godsmængde på 123.063 t, og den fra Tuborg Havn etablerede rutefart til Landskrona, der nu er udvidet også til Hälsingborg, har givet stor trafik i havnen.

TUBORG HAVNS KRANKOMPAGNI A/S har givet samme udbytte som året forud.

A/S VITAMON har, selv om overskuddet er lidt mindre end i 1951-52, atter i år givet et særdeles tilfredsstillende udbytte.

DANSK MALTCENTRAL A/S har kunnet opretholde sin omsætning og har givet et passende udbytte.

KRYSTALISVÆRKET A/S, som slutter regnskabsåret den 31. december, havde i 1952 et noget mindre overskud end året forud.

KONGENS BRYGHUS’s produktion af hjælpemidler til andre industrier har i det forløbne år været knapt så stor som i fjor, men har givet et tilfredsstillende resultat.

Den 30. september 1953 var der i vort sel­skab beskæftiget 2.579 funktionærer, for­mænd og arbejdere, og i lønninger er der i driftsåret 1952-1953 i alt udbetalt ca. 29.200.000 kroner. Med hensyn til pensio­ner, understøttelse til fhv. funktionærer og arbejdere samt til disses enker og i sygehjælp til tjenstgørende funktionærer og arbejdere henviser jeg til bemærkningerne i det trykte regnskab, hvoraf det fremgår, ar selskabet hertil i det forløbne år har ydet et beløb på 2.700.000 kroner. I dette beløb er ikke medregnet visse udgifter til andre sociale foranstaltninger.

I direkte ØLSKAT, MINERALVANDSAF­GIFT og OMSÆTNINGSAFGIFT på vore produkter har vi i det forløbne år betalt ca. 72 millioner kroner. Medregnes samtlige skatter og afgifter, har stat og kommuner fra A/S De forenede Bryggerier i alt modtaget over 75 millioner kroner.

Med hensyn til fremtiden er det jo altid vanskeligt at spå. De økonomiske forhold her i landet berettiger ikke til forventninger om særlige salgsudsving, og om vejret, der spiller en større rolle for salget af øl og mineralvand, end mange måske gør sig klart, ved vi intet. Som jeg nævnte i ind­ledningen, sluttede sidste driftsår med en mindre fremgang i landets totale ølsalg, og da salget i de to første måneder af indevæ­rende driftsår har ligget godt, tør vi maske imødese indeværende års endelige salgsre­sultat med en vis fortrøstning.
© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL