De Forenede Bryggerier - Beretning 1954  
Fra Tuborg-KB Posten feb. 1955

AKTIESELSKABET

DE FORENEDE BRYGGERIER’s

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 17. DECEMBER 1954

Den administrerende direktørs beretning.

Trods den dårlige sommer har der været en ganske pæn fremgang i landets samlede bayerskølsalg i det forløbne driftsår, og Tuborg har haft den tilfredsstillelse atter i år at kunne notere en betydelig salgsstigning, der for bayerskøllet andrager 186.000 hl og for mineralvand 12 millioner kvartliterflasker. Tuborg-øllet har derved yderligere befæstet sin stilling på det danske marked, og det er med glæde, vi har konstateret, at det tillidsforhold mellem vort selskab på den ene side og kunder og forbrugere på den anden, som vi anser for så vigtigt, og som vi altid har glædet os ved, er blevet yder­ligere styrket.

Dette store salg har selvfølgelig stillet bety­delige krav til vore mange funktionærer, formænd og arbejdere samt til medlemmerne af vor salgsorganisation landet over, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle for den betydelige indsats, der er gjort.

Fremgangen i mineralvandssalget skyldes den succes, Tuborg opnåede ved i maj måned at bringe en ny mineralvandssort MAJAMI i handelen. Majami fremstilles af frisk citron­saft, og til trods for, at den kun har været i handelen i ca. 5 af regnskabsårets 12 må­neder, opnåede vi et salg af denne mine­ralvandssort på over 18 millioner flasker.

TUBORG SQUASH kan ligeledes stadig glæde sig ved meget stor publikumsyndest og er med et salg på 25 millioner kvartliter­flasker i det forløbne regnskabsår den mest solgte appelsindrik herhjemme.

Kongens Bryghus’ hvidtøls- og skibsølssalg viste, ligesom salget af disse ølsorter landet over, en mindre nedgang.

For eksportens vedkommende er det opmuntrende at konstatere, at den forventning om en stigning i eksportsalget, som jeg i min beretning i fjor gav udtryk for, er indfriet, og vor stilling på: eksportmarkederne må, når den skarpe konkurrence tages i betragt­ning, nu kaldes særdeles tilfredsstillende; vort selskab har således i stigende grad bidra­get til at fremskaffe den for vort land så nødvendige fremmede valuta. Grunden til Tuborg-øllets popularitet må, som jeg nævnte i fjor, først og fremmest søges i, at Tuborg efter de foretagne store moderniseringer frem­stiller et produkt, der ikke findes bedre nogetsteds i verden.

I det forløbne regnskabsår har vort selskab anvendt ca. 8 millioner kroner til NYANLÆG, og heraf er de 7,6 millioner kroner brugt på Tuborg. Jeg sagde i fjor, at vi måtte regne med, at de kommende år ville stille nye, store krav til investeringer, og Tuborgs salgsfremgang har naturligvis forstærket kravet om nyanlæg. Det er bl. a. blevet nødvendigt at anskaffe yderligere en ny aftapningskolonne med en kapacitet, der er væsentlig større end de moderne aftapningskolonner, vi allerede har, og hertil er der anvendt ca. 2,5 millioner kroner. Der er endvidere anvendt 1,5 millioner kroner til udvidelse af vore gærkældre, til hvis udbygning der er ansat et beløb på omkring 7 millioner kroner. Til lagerkældrene på Tuborg er der på samme måde afsat ca. 5 millioner kroner, af hvilket beløb der i det forløbne år er anvendt 1,1 millioner kroner. I mineralvandsfabrikken bar det været nødvendigt at anskaffe nyt skyllemateriel til et beløb af 0,4 million kroner. Endelig er der til anskaffelse af nyt kørselsmateriel og gaffeltrucks samt til udvidelser af vor park af egne jernbanevogne anvendt ialt ca. 0,8 million kroner.

Der må, som det fremgår af det, jeg alle­rede har sagt, også i de kommende år regnes med store investeringer, f. eks. kan jeg oplyse, at der er projekteret en om­fattende ombygning af Tuborgs bryghus samt en udvidelse af malteriet på AIS Kon­gens Bryghus, afd.: Rabbeks Allé.

Denne udvidelse er bl. a. blevet nødven­dig som følge af den betydelige eksport af malt, der i de senere år er opnået af Kongens Bryghus til en række lande, og som har givet et godt økonomisk udbytte. Selv om det er nødvendigt at foretage udvidelser og udbygning af vore anlæg, er vi på den anden side meget forsigtige med ikke at gøre disse for store eller for kostbare; det er dog givet, at de betydelige summer, der må anbringes i vort produktionsapparat, og den forcerede udnyttelse af dette kræver meget betydelige afskrivninger. På baggrund af udviklingen på Tuborg må det siges at være en for os heldig omstændighed, at DANSK ESSO A/S, som flyttede sine benzin- og olietanks andetsteds hen, ønskede at afhænde sit areal, som blev tilbudt os. Vort selskab har købt hele det 140.000 m2 store areal for 10 millioner kro­ner, hvad der nogenlunde svarer til ejendomsskyldsværdien. - Overdragelsen fandt sted den 1. september. Tuborg har stærkt brug for en del af arealet med det samme, men det vigtigste for ledelsen har været ved købet af dette naboareal at sikre sig udvidelsesmuligheder også for fremtiden, således at Tuborg kan undgå at komme i den situation af pladshensyn at måtte flytte sine anlæg til arealer uden for byen. Vi er nu i færd med at udarbejde planer for arealets anvendelse i de kommende år.

Da der i efteråret måtte foretages skridt for at imødegå valutavanskelighederne, måtte øllet desværre igen holde for. Det så ellers en overgang ud til, at man ikke anså det for hensigtsmæssigt at lægge nye byrder på øllet, men så vanskeligt som det viste sig at finde gennemførlige foranstaltninger, der kunne medføre en ønsket nedsættelse af købekraften, blev det alligevel øllet, der ved siden af cigaretterne atter måtte holde for. Forhøjelsen af omsætningsafgiften 37½ til 43% fandt først sted pr. 2. oktober, altså straks ved begyndelsen af indeværende driftsår; den beløber sig til omkring 6% af øllets udsalgspris hos de handlende.

Det er ikke muligt endnu med sikkerhed at bedømme, hvor stor en indvirkning omsætningsafgiftens forhøjelse vil få på øl-salget under de nuværende konjunkturer; men givet er det, at dersom disse vender og afløses af en nedgangsperiode, vil det ikke kunne undgås, at salget af øl, der nu er så højt beskattet som ingensinde tidli­gere, vil opleve en betydelig nedgang.

Bryggeriindustrien opnåede ved den prisregulering, der blev nødvendig som følge af afgiftsforhøjelsen, at få sin nettopris for øllet forøget med en brøkdel af en øre, der kun delvis dækker de forøgede produk­tionsudgifter. Som følge af den dårlige sommer blev byghøsten kvantitativt og kva­litativt en skuffelse, og bygpriserne på blot nogenlunde gode partier maltbyg, der er meget vanskelige at opdrive, er som følge deraf steget overordentlig stærkt i løbet af den sidste måneds tid, hvilket ikke kan undgå at få indflydelse på bryggeridriftens rentabilitet.

TIL VEDLIGEHOLDELSE af bygninger samt fast inventar m. v. er der i det forløbne år anvendt ca. kr. 4.800.000,00.

Med hensyn til de forskellige foretagender, vort selskab er interesseret i, skal jeg oplyse følgende:

TUBORG HAVN har i det forløbne år haft en væsentlig forøgelse af trafikken og været besøgt af 320 skibe med en samlet tonnage på 97.356 t og en godsmængde på 170.334 t.

TUBORG HAVNSKRANKOMPAGNI A/S har givet samme udbytte som i fjor.

VITAMON A/S har haft et særdeles godt år og givet et smukt udbytte.

DANSK MALTCENTRAL A/S har ligeledes haft et bedre år end i fjor, og udbyttet har været noget større.

I KRYSTALISVÆRKET A/S, som slutter regnskabsåret den 31/12, blev udbyttet for 1953 som følge af et godt driftsresultat forøget.

A/S KONGENS BRYGHUS’s produktion af hjælpemidler til andre industrier har i det forløbne år vist fremgang og haft et tilfredsstillende resultat.

Den 30/9 1954 var der i vort selskab beskæftiget 2.767 funktionærer, formænd og arbejdere, og i lønninger er der i drifts­året 1953-54 i alt udbetalt ca. 32 millioner kroner.

Efter at handelsministeriet har udsendt sin bekendtgørelse af 19/7 1950 vedrørende lov om tilsyn med pensionskasser, er der nu valgt bestyrelser for vore pensionskasser i overensstemmelse med denne. Pensions­kasserne og de bag disse stående pensions­fonds rådede ved regnskabsårets begyndelse over en formue på ialt kr. 30.836.574,69.

I årets løb er der af driften til syge- og begravelseshjælp og andre hjælpeforanstalt­ninger til fordel for de til selskabet knyt­tede personer udredet kr. 1.523.552,64.

I direkte ØLSKAT, MINERALVANDSAF­GIFT og OMSÆTNINGSAFGIFT af vore produkter har vi i det forløbne år betalt ca. 87,5 millioner kroner; medregnes samt­lige skatter og afgifter, har stat og kom­muner fra De forenede Bryggerier i alt mod­taget 92,6 millioner kroner.

Fremtiden for ølindustrien afhænger som allerede antydet i høj grad af, hvilke føl­ger den betydelige forøgelse af omsætnings­afgiften får for salget, og herom kan man på grundlag af de få måneder, der er gået, siden forhøjelsen trådte i kraft, endnu ikke udtale sig med bestemthed. Man må dog sikkert regne med, at afgiftsforhøjelsen vil bringe nogen salgstilbagegang. På den anden side var sommervejret i 1954 vel nok det dår­ligste i mands minde, og hvis man sammenligner hermed, kan vejrets indflydelse på øl- og mineralvandssalget i det kommende år da forhåbentlig kun blive en faktor, der virker i den rigtige retning.
© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL