De Forenede Bryggerier - Beretning 1955  
Fra Tuborg-KB Posten feb. 1956

AKTIESELSKABET

DE FORENEDE BRYGGERIER’s

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 16. DECEMBER 1955

En udtalelse af direktør Kørbing.

Efter sin regnskabsaflæggelse på general­forsamlingen fremsatte direktør Kørbing følgende tak til vore virksomheders medarbejdere:

Inden jeg forlader denne plads, vil jeg gerne sige, at det har været mig en stor glæde her på bestyrelsesrådets vegne at kunne fremlægge dette gode regnskab for selskabets aktionærer. Jeg vil derfor også gerne på bestyrelsesrådets vegne fra denne plads udtale en tak til dem, der særligt har æren af, at dette smukke resultat er nået. Denne tak gælder de funktionærer og arbejdere, der ved deres daglige arbejde i vor virksomhed fremstiller de gode varer, der danner grundlaget for den store fremgang. Jeg vil også rette en tak til den dygtige salgsorganisatin, som har solgt og fordelt den stærkt forøgede produktion. Endelig, men ikke mindst gælder min tak selskabets administrative og tekniske ledelse med direktionen i spidsen, som ved deres daglige indsats og ved den foretagne modernisering og rationalisering af virksomheden har deres andel i den meget tilfredsstillende ud­vikling, der har været for De forenede Bryggeriers vedkommende i de senere år, en udvikling, som også præger det regn­skab, jeg her har haft den ære at aflægge.

Den administrerende direktørs beretning.

Det er vist en udbredt opfattelse hos publikum, at ølsalget her i landet på grund af det ganske usædvanligt fine og varme sommervejr er gået op. Således ligger forholdet imidlertid ikke i virkeligheden, idet det indenlandske ølsalg nok blev hjulpet noget op med det gode vejr, men dog som totalt resultat for året gik tilbage med ca. 4% eller knapt 90.000 hl.

Tuborg har imidlertid fortsat haft fremgang - en fremgang, der beløber sig til 151.000 hl, når eksporten medtages. Tu­borg solgte af bayerskøl 1.133.000 hl, og når hertil lægges Kongens Bryghus’s salg af de lettere ølsorter, hvidtøl og maltøl, bliver vort selskabs samlede ølsalg i drifts­året 1954-55 1.410.000 hl.

Salget af MINERALVAND fra Tuborg vi­ste en fremgang, der procentvis var næsten dobbelt så stor som den gennemsnitlige fremgang for landets samlede mineralvands­salg; Tuborg solgte over 96 millioner fla­sker, hvad der betød en fremgang i for­hold til forrige år på næsten 18 millioner flasker.

Den store fremgang i mineralvandssalget skyldes først og fremmest citronsquashen MAJAMI, der stadig nyder en enestående popularitet i alle kredse, men også andre af vore mineralvandssorter har vist frem­gang. TUBORG APPELSIN SQUASH, en drik, som man ellers nok kunne have ven­tet, at den nye mineralvand MAJAMI havde påført konkurrence, er således også gået fremad og har vist sig fuldt ud at være i stand til at fastholde den publikumsyndest, denne udmærkede vare kunne glæde sig over ved sin fremkomst.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige alle vore kunder såvel blandt restauratører og handlende som blandt forbrugerne tak for den tillid, der også i det forløbne år er vist vort selskab, og som det skal være os magtpåliggende fremdeles at gøre os fortjent til ved at levere de bedste produk­ter og yde den bedste service.

At det ikke blot er her i landet, at Tuborg­øllets fine kvalitet værdsættes, viser den betydelige stigning i eksportsalget, som de sidste år har kunnet fremvise. I det for­løbne driftsår steg eksporten af Tuborg  øl med lige ved 50 %, og størrelsen af det beløb i fremmed valuta, som vort selskab bringer til landet, er steget år for år. - Det synes efter resultatet af de forløbne måneders eksport, at denne fremgang fort­sættes også i indeværende driftsår.

Kongens Bryghus’s hvidtøls- og skibsølssalg viste i det forløbne år i overensstemmelse med den på ølmarkedet almindelige udvikling en svagt faldende tendens, der dog var mindre end for det totale salg her i landet.

I løbet af 2 år er Tuborgs ølsalg steget med op imod 350.000 hl eller over 40 % og mineralvandssalget er steget med 30 millioner kvartflasker eller med 45 % Det er naturligvis uundgåeligt, at denne store produktionsforøgelse stiller forøgede krav til vort produktionsapparat, og i det nu forløbne år har vi da også investeret ca. 14 millioner kroner i nyanlæg. De i tidligere beretninger omtalte store udvidelser af bryghus, gærkældre, lagerkældre og aftapningsanstalt på Tuborg er fortsat i år. Både det interne og eksterne transportsystem har måttet fornyes og udvides, og man har sikkert lagt mærke til de store, nye distributionsbiler, der i stigende grad giver bybilledet et nyt, karakteristisk træk: disse biler er udført efter tegning af Sigvard Bernadotte.

Som jeg nævnte i fjor, har vi måttet fore­tage en udvidelse af Kongens Bryghus’s malteri i Rahbeks Allé; efter at denne ud­videlse nu på det nærmeste er færdig, frem­træder malteriet i Rahbeks Allé som et af de største og mest moderne i Europa.

Til VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER samt FAST INVENTAR m. v. er der i det forløbne år anvendt ca. 6 millioner kroner.

Pr. 1. april 1955 blev omsætningsafgiften på øl erstattet med en fast hektoliterafgift. De derefter gældende skatter er lige så tyngende som tidligere, men omlægningen betyder, at en ændring af ølprisen ikke fremtidig automatisk medfører en ændring af beskatningen.

Da der i foråret af hensyn til valutasitua­tionen skulle findes nye skatteobjekter, der kunne hidføre en forbrugsbegrænsning, var man klar over, at man ikke kunne tage øllet med; ølsalget her i landet var i tilbagegang, og det var åbenbart, at ølbeskat­ningen havde nået grænsen for, hvad øl­let kunne bære. Derimod fandt man, at sal­get af mineralvand lå således, at det kunne bære en forhøjelse af afgiften, der i sin tid blev indført som en midlertidig for­anstaltning. Afgiften blev derfor forhøjet med 8 øre til 20 øre pt. liter, hvilket nødvendiggjorde en forhøjelse af vore mineralvandspriser med 2 øre pr. kvartliter­flaske. Forhøjelsen trådte i kraft den 15. marts. Den 12. april blev hvidtølspriserne forhøjet med i 1½ øre pr. halvflaske og 3 øre pr. helflaske - en forhøjelse, der på grund af de stadigt stigende omkostninger var hårdt tiltrængt; hvidtølspriserne havde i øvrigt ikke været ændret siden 1951.

Endelig gjorde de stigende råvarepriser og arbejdslønninger det nødvendigt fra den 27. juni at forhøje bayerskølprisen med 2,4 øre pr. halvflaske ved salg til handlende.

Som det sikkert er Dem bekendt, har Tu­borg for ganske få dage siden bragt en ny ølsort af luksusøl klasse B i handelen under navnet FINE FESTIVAL BREW. Det ligger i selve navnet, at denne ølsort er tænkt som en festdrik, og vi tror, vi hermed imødekommer et publikumsønske om at kunne få en særlig fin ølsort, navnlig til festlige lejligheder. Det skal dog ikke skju­les, at det stadig er GRØN TUBORG og GULD-TUBORG, vi regner med som hjørnestenene i Tuborgs ølsalg.

Med hensyn til de forskellige foretagender, vort selskab er interesseret i, skal jeg op­lyse følgende:

TUBORG HAVN har i det forløbne år kunnet notere en betydelig forøgelse af trafikken. Ved anløb af 561 skibe med en samlet tonnage på 117.000 t har den samlede godsmængde andraget 205.000 t. Heri er linietrafikken til Landskrona og Hälsingborg ikke medregnet. Erhvervelsen af ESSO-arealerne, der nu kaldes SØNDRE TUBORG, medførte, at den dertil knyttede havn også kom under Tuborg.

TUBORG HAVNS KRANKOMPAGNI har givet samme udbytte som i fjor.

A/S VITAMON har atter haft et godt år og givet et smukt udbytte.

DANSK MALTCENTRAL A/S har haft salgsfremgang og noget større driftsudbytte end i fjor.

I KRYSTALISVÆRKET A/S, som slutter regnskabet den 31. december, var udbyttet for 1954 det samme som for året forud.

KONGENS BRYGHUS’s PRODUKTION AF HJÆLPEMIDLER TIL ANDRE IN­DUSTRIER har i det forløbne år vist nogen fremgang og har haft et tilfreds­stillende resultat.

Den 30. september 1955 var der i vort selskab beskæftiget 3.036 funktionærer, formænd og arbejdere, og i lønninger er der i driftsåret 1954-55 ialt udbetalt ca. 36 millioner kroner.

Pensionskasserne og de bag disse stående pensionsfonds rådede ved regnskabsårets begyndelse over en formue på i alt ca. 32 millioner kroner.

I årets løb er der af selskabets drift som dyrtidshjælp til pensioner og understøttelser, til syge- og begravelseshjælp, samt til andre hjælpeforanstaltninger til fordel for de til selskabet knyttede personer udredet ca. 2 millioner kroner.

I DIREKTE ØL- og MINERALVANDS­AFGIFT samt OMSÆTNINGSAFGIFT af vore produkter har vi i det forløbne år betalt ca. 110 millioner kroner, og medregnes samtlige skatter og afgifter, har stat og kommuner fra De forenede Bryggerier i alt modtaget ca. 116 millioner kroner.

I de måneder, der er forløbet, siden det nye regnskabsår den 1. oktober tog sin be­gyndelse, viser salget for Tuborgs ved­kommende fortsat en opadgående tendens. Den økonomiske udvikling her i landet og vejret i den kommende sommer er imidlertid faktorer, der hver især har overordentlig stor indflydelse på ølsalget, og jeg mener derfor ikke, at det er muligt at fremsætte forudsigelser om udviklingen af ølsalget fremover i det nye år.
© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL