De Forenede Bryggerier - Beretning 1956  
Fra Tuborg-KB Posten feb. 1957

AKTIESELSKABET

DE FORENEDE BRYGGERIER’s

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 19. DECEMBER 1956

Den administrerende direktørs beretning.

Det samlede salg af bayerskøl her i landet viste i det forløbne driftsår en tilbagegang, vel nok mest på grund af den dårlige sommer. Tilbagegangen blev på 30.000 hl eller 1,5%, men den må ses på baggrund af en tilbagegang året forud på omtrent 90.000 hl, således at der i de sidste 2 år har været tale om et formindsket forbrug at bayerskøl her i landet på Ca. 5%.

Denne almindelige tilbagegang i bay­erskølsalget har dog ikke ramt Tuborg. I det forløbne driftsår har Tuborg haft en salgsfremgang både i indlandet og på vore eksportmarkeder på i alt 105.000 hl. Tuborgs samlede salg steg derved til 1.238.000 hl, og når hertil lægges Kongens Bryghus’ salg af lettere ølsorter, hvidtøl og maltøl - hvori vi måtte følge den almindelige salgsnedgang i landet - opnåede De for­enede Bryggerier i driftsåret 1955/56 et samlet salg på 1.498.000 hl. øl.

Den dårlige sommer skadede mineral­vandssalget, der er meget følsomt over for temperatursvingninger, men ikke mindst takket være vort betydelige salg af MAJAMI lykkedes det os at afdæmpe salgstilbagegangen.

Tuborg solgte i driftsåret i alt 81 mil­lioner flasker mineralvand, og når dette tillægges det solgte hvidtøl og bay­erskøl, nåede De forenede Bryggerier op på et samlet salg af 500 millioner flasker.

Den væsentligste del af dette betydelige salg opnåede vi med GRØN TU­BORG, hvis anerkendte kvalitet og fine smag netop imødekommer kundernes ønsker og stadig skaffer den nye venner. Det blev i beretningen i fjor nævnt, at Tuborg i begyndelsen af december havde bragt en ny ølsort i luksusøl klasse B i handelen under navnet FINE FESTIVAL BREW. Vi kunne på det daværende tidspunkt intet vide om, hvorledes dette øl ville falde i publi­kums smag, men i dag kan det fastslås, at FINE FESTIVAL BREW - eller FF-øllet, som det hedder i daglig tale - er blevet modtaget med meget stor velvilje af forbrugerne.

Alt i alt har vi således kun grund til at være tilfredse med det salgsresultat, vort selskab har opnået i det forløbne driftsår, og jeg vil gentage min tak fra i fjor til alle vore kunder: restauratører, marketendere og handlende, såvel som til de private forbrugere for den vel­vilje og tillid, der vises vort selskab. Der har atter i dette driftsår været sat særlig kraft ind på at skabe en stig­ning i salget til dollarmarkederne, og Tuborg har i år haft et rekordsalg til disse områder. Den totale eksport er steget med 22% i forhold til det for­udgående driftsår, der indtil da viste det bedste eksportresultat. Det nye marked i Sverige har givet en støt om­sætning, og vi har den glæde at kon­statere, at GULD TUBORG er den mest solgte, importerede ølsort i vort naboland.

Udsigterne for eksporten til visse mar­keder er i øjeblikket på grund af den internationale situation mere usikre end sidste år, men vi har dog i den første del af vort nye driftsår haft stigende indgang af eksportordrer. Vort bedste våben i konkurrencen med andre ølsorter verden over er kvaliteten, som vi sætter alle kræfter ind på at hævde. Stigningen i samkvemmet mellem na­tionerne har naturligt skabt nye markeder for os. Tuborg sælges således på mange store internationale luftruter, i spisevogne, atlanterhavsbåde o.s.v. Denne udvikling er støttet ved en gennemført international avertering på linie med, hvad der foretages for andre verdenskendte mærkevarer.

Sigvard Bernadotte-vognen, der er velkendt herhjemme, benyttes nu også i udlandet, hvor vore forskellige hovedagenturer distribuerer i denne rød-hvide Tuborgvogn med paraplyen.

Som det har været nævnt i foregående års beretninger, er vort selskab - og da navnlig Tuborg - inde i en perio­de med fornyelser og moderniseringer, der har stillet og også i de nærmest kommende år vil stille store økonomiske krav. For vor industri som for en række af landets øvrige industrier har det for at bevare driftens rentabilitet været nødvendigt at foretage en dybtgående modernisering af næsten alle vore anlæg og at ofre store sum­mer på den hermed forbundne rationalisering. Erhvervelsen for et par år siden af Esso-arealerne, der nu kaldes Søndre Tuborg, har i denne forbindelse vist sig at være en overordentlig lykkelig disposition, der muliggør det for os at gennemføre modernisering og rationalisering samt de fornyelser, som den store salgsfremgang har krævet, på en for driften hensigstsmæssig måde. I driftsåret 1955/56 er der til fornyelser anvendt Ca. 13 millioner kroner. Arbejderne på gær- og lagerkældre på Tuborg, som jeg tidligere har omtalt, er fortsat, bryghuset er udvidet, der er anskaffet et nyt tappeanlæg til mineralvandsfabrikken, distributionsmateriel og de interne transportmidler har måt­tet moderniseres og suppleres, og en stor ekspeditionshal samt et nyt garageanlæg, der kan huse hovedparten at bryggeriets distributions- og lastbiler, er påbegyndt på Søndre Tuborg. - På bryggeriet i Rahbeks Alle er den i min beretning i fjor omtalte malteriudvidelse tilendebragt, og der er påbegyndt indretning af et nyt stort silo­anlæg. Silotårnet blev rejst i løbet af 3 uger og er 70 m højt eller omtrent dobbelt så højt som Rundetårn. - Siloen kan rumme 5.000 t byg.

Til almindelig VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER og FAST INVEN­TAR m. v. er der i det forløbne drifts­år anvendt ca. 7 millioner kroner.

De stigende udgifter til råvarer og ar­bejdsløn gjorde i årets løb nye pris­forhøjelser nødvendig; den 12. juni blev vore priser for bayerskøl og vor pris for øl af skatteklasse II forhøjet med 0,8 øre pr. flaske, og den 9. juli blev hvidtølsprisen forhøjet med 1,5 øre pr. halvflaske og 2,5 øre pr. helflaske. Desværre er bryggeriindustriens råvarepriser jo i stigning, bl.a. er humlepriserne dobbelt så høje som for blot 2 år siden, og brændselspriserne er også steget stærkt som følge af Suez-krisen.

Med hensyn til de forskellige foretag­ender, vort selskab er interesseret i, skal det oplyses:

TUBORG HAVN har i dei forløbne år været anløbet af 655 skibe med en samlet tonnage på ca. 118.000 tons, og den ind- og udgående godsmængde har andraget ca. 216.000 tons. I disse tal er linietrafikken til Landskrona og Hälsingborg ikke medregnet. Havnens betydning for Tuborgs eksport er stigende.

TUBORG HAVNS KRANKOM­PAGNI A/S havde trods is- og strejkeperiode fremgang i forhold til i fjor, og udbyttet har været det samme.

VITAMON A/S har haft stigende omsætning og overskud og giver et smukt udbytte.

DANSK MALTCENTRAL A/S har arbejdet tilfredsstillende og givet et passende udbytte.

KRYSTALISVÆRKET A/S, som slutter regskabsåret d. 31. december, gav samme udbytte for 1955 som for 1954.

A/S KONGENS BRYGHUS’s pro­duktion af hjælpemidler til andre industrier samt EKSPORTEN AF MALT har begge bidraget til det gode regnskabsmæssige resultat, som det forløbne driftsår udviser.

I direkte ØL- og MINERALVANDS­AFGIFT har vi i det forløbne år be­talt ca. 117,2 millioner kroner, og medregnes samtlige skatter og afgifter, har stat og kommuner gennem De forenede Bryggerier i alt modtaget 122.8 millioner kroner.

I de forløbne måneder af indeværende regnskabsår har ølsalget her i landet været omtrent som i fjor, og Tuborgs salg har vist nogen fremgang; men ud herfra at forsøge at spå om den reste­rende del af året vil ikke være forsvarligt. Alt for mange usikkerhedsmomenter, som vi ingen indflydelse har på, gør sig gældende og kan påvirke resultatet for vort selskab.
© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL