De Forenede Bryggerier - Beretning 1957  
Fra Tuborg-KB Posten feb. 1958

Den administrerende direktørs

Beretning

på A/S De Forenede Bryggeriers generalforsamling den 17. december 1957.

Når man ser på vore salgstal og på vort regnskab, må man sige, at regnskabsåret 1956/57 for vort selskab har været et godt år.

Tuborg har haft en betydelig salgsfrem­gang, både i ind- og udland, og med et samlet salg på 1.331.000 hl øl, sva­rende til 380 mill, flasker, er der ikke noget bryggeri på det europæiske kon­tinent, der kan opvise et større salg. A/S De forenede Bryggerier solgte i det forløbne regnskabsår – incl. salget fra Kongens Bryghus - ialt 1.577.000 bl øl, og når vi tænker på, at det ikke er så mange år siden, vi var glade for at kunne nå op på et salg af ca. 1 million hektoliter, må det erkendes, at vort selskab i de senere år har opnået et overordentlig smukt resultat, som er os en garanti for, at kvaliteten af Grøn Tuborg, der har hovedæren for dette resultat, falder helt i forbrugernes smag. Af mineralvand solgte Tuborg i sidste regnskabsår 83 millioner kvartliterflasker, hvilket også var et par millioner mere end året forud. Selv om Kongens Bryghus’ salg af de lettere ølsorter, hvidtøl og maltøl, ikke helt har kunnet holdes, androg De forenede Bryg­geriers salg, omregnet til halvflasker, i det forløbne driftsår ikke mindre end 533 millioner flasker.

Vort selskab er i årets løb ophørt med produktion af enkelte ølsorter, hvoraf salget i de senere år kun har været rin­ge. Det gælder Tuborg Mumme samt Krone Lager og Krone Porter fra Kon­gens Bryghus. Til gengæld satte vi i foråret en ny mineralvandsdrik i handelen, og Tamaj, som den hedder, har med sin særprægede smag, der adskiller den fra landets utallige andre mineralvandssorter, været medvirkende til, at Tuborg har kunnet klare sig så godt i den stærke konkurrence på mineral­vandsområdet.

Vort salg til eksport er i det forløbne år gået yderligere frem, endda i endnu raskere takt end forrige år, på trods af en meget stærkt stigende konkurrence på så at sige alle markeder. Medens vort salg af Tuborgøl til fremmede lande før krigen var relativt beskedent, sammenlignet med salget på hjemme­markedet, og selv om Tuborgøllet også dengang kunne fås over hele jorden, udgør eksporten nu en ganske betyde­lig del af vort salg. Næsten overalt i verden vinder Tuborgøllet frem, og det har nået et ry for kvalitet, som ikke overgås af de bayerskølsorter, der tidligere dominerede på eksportmarkedet. Tuborgøllet med den kendte, firkantede guldetikette ses alle steder, hvor im­porteret øl sælges.

Tuborg eksporterer til over hundrede forskellige markeder over hele kloden. Vi kan glæde os over meget kraftig fremgang på det engelske marked, hvor Grøn Tuborg ganske almindeligt serveres. De kendte paraplyvogne ses på gaden i London og andre engelske byer. - Frankrig er stadig et til dels lukket marked, hvor vi er afhængige af kon­tingenter, men Guld Tuborg er den førende importerede ølsort. I Belgien har vi et solidt marked, og vi venter os en del af verdensudstillingen næste år, hvor vi af hensyn til vor internationale prestige vil gøre os særlige anstrengelser også på det reklamemæssige område. - Salget i de andre europæiske lande har været i stigning, og eksporten til Tyskland er gået yderligere frem. Vi har også kunnet glæde os ved en stadig udvidelse af markedet til dollarområd­erne, og i selve U.S.A. er den indsats, vi planlagde sidste år, kronet med held, og Guld Tuborg vinder mere og mere frem på det amerikanske marked.

Vort øl sælges til de store, internationale dampskibsselskaber og til en række af de internationale luftfarts selskaber, ligesom spisevognene i Tyskland og i en række andre lande serverer vore produkter.

Heldigvis viste mine udtalelser i beret­ningen i fjor om udsigterne for eks­portmarkederne for det forløbne år sig at være for forsigtige, men jeg mener dog, at der er grund til at pege på, at den internationale situation stadig er usikker. - På Tuborg arbejder vi imidlertid støt videre i tillid til, at der ikke kan produceres en finere kvalitet end vort øl, og vi må da søge at støtte salget deraf ved gennem avertering og på anden måde at gøre opmærksom på, hvor og hvorledes forbrugerne kan få vort øl leveret.

Som administrerende direktør vil jeg gerne benytte denne lejlighed til at bringe vore mange medarbejdere både ude og hjemme en tak for det store arbejde, de udfører for vort firma, og navnlig for, hvad der er udrettet i de senere år. Det er den ildhu, hvormed vore medarbejdere går ind for vort selskabs interesser, og den samarbejds­ånd, der kendetegner forholdet mellem de forskellige instanser inden for vor organisation, som vi først og fremmest kan takke for den smukke position, vort selskab indtager i dag.

I maj måned blev bryggerierne på grund af stadigt stigende udgifter nødt til - med monopoltilsynets tilladelse - at forhøje ølpriserne med 0,8 øre pr. halvfl. ved salg til videreforhand­ling. Luksusøllet blev forhøjet med 1,7 øre pr. halvfl. og mineralvand med 0,8 øre pr. kvartliterflaske. Også hvidtøls­priserne måtte forhøjes med henholds­vis 0,8 og 1,7 øre pr. halv- og helflaske.

Til trods for, at vejret i sommeren 1957 ølmæssigt set var bedre end året forud, kunne den fremgang i salget, som den samlede danske bryggeriindustri havde indtil omkring 1. juli, ikke bevares i de resterende måneder, hvor det inden­landske forbrug tværtimod viste en svag tilbagegang. Grunden hertil er sikkert den, at øllet igen måtte holde for med en fly, kraftig skatteforhøjelse, da

de valutavanskeligheder, som vort land stadig må kæmpe mod, i sommer på ­ny medførte indgreb fra regeringsmag­tens side. Forhøjelsen blev for Grøn Tuborg 3 øre pr. flaske, for Guld Tu­borg 4 øre og for Fine Festival Brew og Tuborg Porter endog 9 øre pr. flaske. Specielt stærkt virker skatteforhøjelsen for det lyse, såkaldte ,,luksusøl”, der jo i forvejen var særlig kraftigt be­skattet.

Men hensyn til priserne på de for bryggeriindustrien nødvendige råvarer nævnte jeg allerede i fjor, at humle­priserne var dobbelt så høje som for et par år siden. Dette års prisudvikling på det europæiske humlemarked, og tildels også på det amerikanske, har været fuldkommen abnorm. De europæiske humlepriser er oppe i en højde af over 40 kr. pr. kg, medens en passende pris for tysk humle formentlig burde ligge omkring 15 kr. pr. kg. - Humle er imidlertid, bl.a. som følge af relativt dårligt høstresultat i det sidste par år, blevet en mangelvare, og man kan ikke i gode år med rimelige priser dække sig med humle for flere år, da humlen selv ved de bedste opbevaringsforhold taber betydeligt i brygværdi, hvis den gemmes blot et par år.

Som omtalt i beretningen i fjor, har det været nødvendigt - navnlig på Tuborg - at foretage store fornyelser og moderniseringer, og jeg bebudede, at disse arbejder ville stille store øko­nomiske krav også for indeværende år. Der er da også i det forløbne år til fornyelser etc. anvendt over 23 millioner

kroner. — På Tuborg er fornyelsen og udvidelsen af gær- og lagerkældrene fortsat. Vi benævner disse anlæg "kældre", men det drejer sig om bygninger på indtil 12 etager, og den totale byggesum for disse nyanlæg beløber sig til omkring 17 millioner kroner. Den sidste udvidelse af lagerkældrene, der vil forøge disses kapacitet med et kvantum svarende til 31 millioner fl. øl, sikrer os, at Tuborgøllet trods den stærke fremgang i produktionen stadig kan underkastes den lange lagring, der er en forudsætning for vort øls høje kvalitet. — Endvidere er arbejdet på den nye garagehal, der kan rumme ca. 80 af Tuborgs kendte, store distributions­biler, tilendebragt. Til dette anlæg, der er placeret på Søndre Tuborg, og som har kostet 31/2 million kroner, er knyttet moderne vaske- og smørehaller, ligesom bygningerne rummer fuldt mo­derne borgestuer m. v. til vort distri­butionspersonale. På Tuborgs nordlige areal er opført en hal til opbevaring af aftappet øl og mineralvand. Denne hal, der har kostet 4½ million kroner, og som kan rumme godt 5 millioner flasker, tages i brug i disse dage.

For aftapningsanstaltens vedkommende er installationen af yderligere en aftapningskolonne påbegyndt. Denne kolonne med de nødvendige transportanlæg m. v. er projekteret til hen imod 5 millioner kroner. Kolonnens kapacitet vil blive 500 flasker i minuttet eller 25% mere end den sidst erhvervede kolonnes.

På bryggeriet i Rahbeks Allé er det nye siloanlæg, hvis mægtige tårn rejser sig som et vartegn for den vestlige bydel, fuldført. Siloanlægget har kostet over 3 millioner kroner og muliggør opbe­varing af 5.000 tons byg.

Disse nye anlæg har vi for kort tid siden forevist for pressen.

Jeg gør opmærksom på, at vi udover de nyanlæg, jeg lige har omtalt, må regne med yderligere, betydelige inve­steringsudgifter i årene fremover for at kunne holde vore bryggerier oppe på det højeste tekniske stade.

Til vedligeholdelse af bygninger og fast inventar m. v. er der i det forløbne driftsår anvendt ca. 6 millioner kroner.

Med hensyn til de forskellige foretagender, vort selskab er interesseret i, skal det oplyses:

Tuborg Havn har i det forløbne år været anløbet af 622 skibe med en samlet tonnage på ca. 121.000 t, og den ind- og udgående godsmængde har andraget 234.000 t. Herudover har Landskrona­ og Hälsingborgbådene anløbet havnen op imod 4.000 gange.

Tuborg Havns Krankompagni havde en mindre nedgang i det udlossede kvantum brændsel; selskabet har betalt samme udbytte som i fjor.

A/S Vitamon har også i det forløbne år givet et smukt udbytte.

Dansk Maltcentral AIS har haft en tilfredsstillende salgsfremgang. Det økonomiske udbytte har dog været præget af prisfald efter Suezkrisen. Selskabet har givet et passende udbytte.

Krystalisværket A/S, hvis regnskabsår slutter 31. december, havde på grund af den meget dårlige sommer 1956 mindre salg end normalt, men udbyttet var dog nogenlunde tilfredsstillende. Året 1957 har vist sig gunstigere for salget.

Kongens Bryghus’ produktion af hjælpemidler til andre industrier samt malteks­porten har for begge kategoriers ved­kommende været af praktisk taget samme omfang som året forud, og for­tjenesten herpå har været omtrent uforandret.

I direkte øl- og mineralvandsafgift har vi i det forløbne år betalt 124 millioner kroner, og medregnes samtlige skatter og afgifter, har stat og kommuner gennem De forenede Bryggerier ialt mod­taget 129 millioner kroner.

De vanskelige kår for landbruget og de høje skatter er ikke egnet til at skabe nogen større optimisme inden­for den danske bryggeriindustri. I de forløbne måneder af indeværende regn­skabsår har landets ølsalg da også nærmest været stagnerende trods det rela­tivt gode vejr. Som forholdene ligger i øjeblikket her i Danmark, tør jeg ikke udtale nogen formening om, hvor­ledes salget af øl vil arte sig i den kommende tid.
© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL