De Forenede Bryggerier - Beretning 1958  
Fra Tuborg-KB Posten feb. 1959

Beretning

aflagt af den administrerende direktør

ved A/S De Forenede Bryggeriers generalforsamling

den 17. december 1958.

Salget i en virksomhed som vor er i høj grad afhængig af vejret, og der er næppe nogen, der ikke husker den langvarige vinter, og at sommeren 1958 var den dårligste, vi har haft i flere år. Til trods herfor har omsætningen i drifts­året 1957/58 kun været få procent min­dre end i rekordåret 1956/57, idet det samlede salg var 1½ mill. hl øl og 76 mill. fl. mineralvand.

Med hensyn til eksporten har vi også i år nået et godt resultat, selv om vi har mær­ket konkurrencen fra tyske og holland­ske bryggerier stærkt og har haft en lille nedgang på enkelte markeder. Vort største marked: England har vist fremgang, og dette gælder ligeledes for Irland, hvortil vi på grund af de specielle toldforhold sender vort øl i store beholdere og lader det aftappe på stedet.

I U.S.A., hvor købekraften på grund at konjunktursvingningerne har været no­get vigende, har vi kunnet opretholde vor stilling, og vi regner med, at den salgs- og reklameindsats, vi der har foretaget gennem årene, i det nye år vil bringe os en yderligere fremgang, da forhol­dene nu synes at have bedret sig.

I Belgien var vi vel repræsenteret under verdensudstillingen, hvor vi havde gjort en særlig reklameindsats, bl.a. under hensyn til vor stilling i de 6 lande, der har sluttet sig sammen i fællesmarkedet.

Hvorledes vore produkter vil klare sig i konkurrencen på disse markeder efter 1.januar 1959, når følgerne af sammen­slutningen begynder at vise sig, er det vanskeligt at sige noget om. Man må forvente, at konkurrencen fra tyske og hollandske bryggeriers side i disse områder bliver forøget, men vi håber, at Tuborgs internationale ry vil gøre det muligt at opretholde salget af vore kvalitetsprodukter trods en skærpet pris-konkurrence.

I det store og hele er vor stilling på eksportmarkederne yderligere blevet befæstet, og Guld-Tuborg, vort verdensmærke, indgår nu som en nødvendig vare på linie med skotsk whisky og fransk cognac på de førende restauranter og hoteller på mere end 100 forskellige markeder rundt om i verden. Konkurrencen på eksportmarkederne bliver dog større og større. På mange markeder, hvor der før ikke fandtes lokale bryggerier, oprettes nu sådanne, der, da de ofte bygges og ledes af teknikere fra øl eksporterende lande, fremstiller en ganske god kvalitet. Det er for os et presserende spørgsmål at finde veje til at imødegå denne konkurrence eller til at deltage i den nye udvikling, der finder sted.

Det samlede økonomiske resultat af driftsåret 1957/58 har været meget til­fredsstillende, og vi er overbevist om, at den gennemgribende rationalisering, vi i de senere år har underkastet vort produktionsapparat samt det gode samarbejde, der hjemme såvel som ude er karakteristisk inden for alle led af vor virksomhed, vil støtte os i bevarelsen af den smukke position, vi har nået. - Jeg benytter lejligheden til at takke alle vore medarbejdere - også de hand­lende, restauratørerne og forbrugerne - for et godt år.

Stigningen i ølskatten, i råvarepriser og i arbejdsløn har i de senere år stadig nødvendiggjort forhøjelser af priserne på øl og mineralvande. Det er derfor med særlig tilfredshed, at jeg i år kan konstatere, at vore priser har været uændrede hele året. Ganske vist er arbejderlønningerne i det forløbne år på ny steget, og de afsluttede lønaftaler indebærer en yderligere stigning i det kommende år, men råvarepriserne har med en undtagelse for humleprisens vedkommende stillet sig således, at prisforhøjelse har kunnet undgås. I beretningen i fjor omtalte jeg, at prisen for europæisk humle i året 1957/58 nåede helt op på ca. 40 kronet pr. kg, medens jeg anså en pris på ca. 15 kroner pr. kg for rimelig. Med hensyn til disse priser er jeg i stand til at oplyse, at de for europæisk humle i dette efterår er faldet lige så voldsomt, som de i fjor steg, og at de nu ligger netop omkring den pris, jeg i fjor angav som passende. - Til gengæld er den for bryggeriindustrien allervigtigste råvare, maltbyggen, steget betydeligt i dette efterår - hovedsagelig på grund af den mindre kornhøst. - Det afhænger af prisudviklingen på råvare- og arbejdsmarkedet i forbindelse med salgsudvik­lingen, hvor længe bryggeriindustrien bliver i stand til at bevare det nuvæ­rende prisniveau.

Det er interessant at kaste et blik på den udvikling, der har fundet sted for bryggeriernes vedkommende i de sidste 50 år. I regnskabsåret 1907/08 betalte De forenede Bryggerier

I ølskat (produktion i alt ca. 530,000 hl) ca. kr. 1.900.000 i løn til arbejdere, formænd og funktionærer 2.000.000 i udbytte til aktionærerne ca. kr. 630.000.

I regnskabsåret 1957/58 er de tilsvarende tal: ølskat og mineralvands­afgift: (produktion i alt

1½ mill. hl øl, 76 mill. fl. mineralvand ca. kr. 125.000.000 løn til arbejdere, formænd og funktionærer ca. kr. 45.000.000 og det foreslåede udbytte til aktionærerne ca. kr. 4.560.000

Ølskat og mineralvandsafgift er altså 66 gange så stor som for 50 år siden, løn til arbejdere, formænd og funktionærer - hvis antal er fordoblet – 22½ gange så stor, og det beløb, der udbetales som udbytte af aktiekapitalen - der er 4-doblet - godt 7 gange så stort.

I direkte ølskat og mineralvandsafgift har vi i det forløbne år som nævnt betalt ca. 125 millioner kroner, d. v. s. at Tuborg og Kongens Bryghus hver dag hele året rundt - også søn- og helligdage — i sådanne afgifter skal svare til 343.000 kroner.

Tubor’grammerne en af årets store nyheder fra Tuborg

Vort langtidsprogram for fornyelse og modernisering på Tuborg er fortsat i det forløbne driftsår, i hvilket vi har anvendt ca. 12 millioner kroner til dette formål. Hermed har vi siden krigen på udbygning, rationalisering og vedligeholdelse af vort produktionsapparat an­vendt ca. 184 mill. kroner.

Den i fjor omtalte lagerkælderbygning, som vi benævner sektion III er fuldført og taget i brug. Den nye tappekolonne, som vi kalder M 6, er ligeledes færdig og taget i brug. Jeg nævnte i fjor, at kolonnen havde en kapacitet på ca. 500 flasker i minuttet. I alt er kapaciteten på de 6 aftapningskolonner i hovedtappehallen 1.900 flasker pr. minut, hvortil kommer kapaciteten af de 3 særlige aftapningskolonner i eksporttapperiet, hvorved Tuborgs samlede aftapningskapacitet kommer op på ca. 2.500 flasker i minuttet. - Udover det betydelige beløb, som vi har måttet investere i den nye tappekolonne, har det været nødvendigt at anvende et ret stort beløb til udvidelse af vort dåseøl­aftapningsanlæg.

Til vedligeholdelse af bygninger og fast inventar m. v. er der i det forløbne drifts­år anvendt ca. 8 millioner kroner.

Med hensyn til de forskellige foretagender, vort selskab er interesseret i, skal jeg oplyse følgende:

Tuborg Havn har i det forløbne regnskabsår været anløbet af 713 skibe med

en samlet tonnage på 121.005 t, og den indgåede og udgåede godsmængde har andraget henholdsvis 190.746 og 79.169 t. Herudover har Landskrona­ og Hälsingborgbådene anløbet havnen 4.080 gange.

A/S Tuborg Havns Krankompagni har trods en mindre nedgang i det udlossede kvantum brændsel haft et ganske pænt år.

A/S Vitamon har igen i år kunnet opvise en stigning i omsætningen.

Dansk Maltcentral A/S har ligeledes haft et tilfredsstillende driftsår. Første halv­del af året var utilfredsstillende, men konjunkturerne vendte i andet halvår, således at selskabet har haft en smuk salgsfremgang og et øget driftsudbytte.

Krystalisværket A/S, hvis regnskab slutter 31. december, havde et større salg i 1957 end året forud, og har også haft et bedre driftsresultat.

Kongens Bryghus’ produktion af hjælpemidler til andre industrier har vist fremgang, og fortjenesten har været større end året forud.

Kongens Bryghus’ malteksport har også i det forløbne år været tilfredsstillende, og der eksporteres både til europæiske og oversøiske markeder.

Den hidtil forløbne del af det nye drifts­år er gået tilfredsstillende, men det er mig umuligt deraf at slutte, hvorledes det samlede salgsresultat vil blive. Som jeg allerede nævnte i indledningen, er salget af øl og mineralvande i udpræ­get grad afhængigt af vinterens temperatur og længde og af sommerens solskinstimer. Det er heller ikke muligt i dag at forudse virkningerne på vor eks­port af de 6 fællesmarkedslandes indbyrdes toldnedsættelser og kontingent-forhøjelser. Vi håber dog, at Tuborg­øllets overalt anerkendte kvalitet stadig vil tillade os at vedligeholde og udbygge vor eksport.
© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL