De Forenede Bryggerier - Beretning 1959  
Fra Tuborg-KB Posten feb. 1960

Beretning

aflagt af den administrerende direktør Herbert Jerichow

ved A/S De Forenede Bryggeriers generalforsamling

den 18. december 1959.

Så fik vi da en sommer, der set fra bryggeriernes synspunkt var så god, som vi ikke havde haft den i mange år, og vort selskab fik i driftsåret 1958/59 en rekordomsætning på i alt 1.611.000 hl. øl (460 mill. fl.) og 89.000.000 fl. mine­ralvand, d. v. s. et salg på mere end 11/2 mill. fl. øl og mineralvand hver dag i årets 365 dage. Salgsfremgangen gjorde sig i lige høj grad gældende for Tu­borgs øl og for Tuborgs mineralvand, medens salget af Kongens Bryghus øl-sorter - bortset fra de lyse - ikke i samme grad nød godt af den varme sommer.

På mineralvandsområdet er der grund til at nævne nogle nye sorter: Tuborg bragte i forsommeren en ny læskedrik Amigo Grape på markedet. Ønsket om, at Tuborg i lighed med de fleste andre større mineralvandsfabrikker skulle føre en grapedrik, kunne ikke i længden tilbagevises, og Amigo Grape er blevet vel modtaget af forbrugerne.

Som det vil være bekendt har vort selskab ligesom en række andre bryggerier her i landet - efter at den særlige skat på cola-holdige drikke blev ophævet fra og med 1. juli 1959 - optaget produktion og salg af cola-drikken Jolly Cola, og vi har takket være vor omfattende salgsorganisation haft en smuk andel af dette mærkes store salg, som også var begunstiget af den varme sommer. Af hensyn til restauratører og handlende gjaldt det for Jolly Cola om først og fremmest ikke at gøre brud på den standardisering af mineralvandsflaskerne, som i de sidste år er opnået, og det blev derfor besluttet, at Jolly Cola skulle sælges på den her i landet gængse mi­neralvandsflaske. Det er vort indtryk, at dette har vundet almindelig anerkendelse hos langt de fleste af vore kunder.

Kongens Bryghus har erstattet Krone Pilsner af skatteklasse II med Kings Ale der, som navnet antyder, er en overgæret ølsort af samme karakter som det øl, der fortrinsvis brygges i Eng­land. Det er et relativt alkohoisvagt øl, der er velegnet for dem, der foretrækker øl med et noget mindre alkoholindhold end det almindelige bayerskøl. Dette øl er blevet vel modtaget.

Med sit skinnende kobber forener Tuborg’s nye i 700 h l urtkedel de fornemste bryggeritraditioner med den nyeste og mest moderne teknik inden for vor industri.

Det var ikke alene Danmark, der havde en usædvanlig varm sommer. Det samme gjaldt en del af vore eksport-markeder, og trods den hårde konkurrence, som jeg gjorde opmærksom på i fjor, har vi i det forløbne år atter kun­net notere en smuk fremgang i vort eks­portsalg, både i Europa og til oversøiske lande, således at vi også med hensyn til eksporten har sat ny salgsrekord. Fremgangen har fundet sted bl. a. på vore store, traditionelle europæiske eksport markeder, England, Frankrig og Belgien, hvor Tuborg-navnet er slået fast hos det øldrikkende publikum. Af andre markeder i hele vort verdensomfattende salgsområde vil jeg nævne USA, hvor vor fremgang har været særdeles tilfredsstillende trods livlig konkurrence.

Med en salgsfremgang som den, vi har kunnet glæde os over i det forløbne år, er det naturligt, at det økonomiske resultat af vor virksomhed også på ny viser fremgang. Det store salg burde dog have givet et endnu bedre resultat, men andre forhold har virket i modsat ret­ning. I beretningen i fjor oplyste jeg, at arbejdslønningerne ville stige i det år, der nu er afsluttet, og at det desuden ville afhænge af prisudviklingen på råvarer i forbindelse med salgsudviklingen, hvor længe bryggeriindustrien blev i stand til at bevare det nuværende prisniveau. Det er - takket være det store salg - lykkedes også i år at undgå prisstigning, men de væsentligste råstoffer og produktionsudgifterne er steget, således at en salgstilbagegang foranledi­get af mindre gunstige salgsbetingelser end i sommeren 1959 sikkert vil føre til, at de nuværende priser ikke kan holde.

Øl- og mineralvandsindustrien har ifølge sagens natur altid sin travleste tid om sommeren, men når varmen som i år varer så længe, som det ikke er set i mands minde, stilles der ekstraordinære krav til produktions- og salgsapparat. Det har været mig en glæde at se, hvor­ledes alle, der er knyttet til vor virksom­hed, fra arbejderen over funktionæren til vore mange salgsfolk i marken har taget dette ekstra arbejde med godt hu­mør og uden beklagelse, og der er i år mere end nogensinde grund til at takke alle medarbejderne for deres indsats. Min tak skal også gælde de handlende, restauratørerne og forbrugerne, hvis til­lid har bidraget til, at vi med glæde kan se tilbage på året 1959.

Et af de nyindrettede køkkener på Tuborg

I direkte ølskat og mineralvandsafgift har vi i det forløbne år betalt 136 millioner kroner - d. v. s. 11 millioner mere end i 1957/58.

Til nyanlæg og vedligeholdelser er der i det forløbne driftsår anvendt henholdsvis 3 og 13 millioner kroner. En ny stor urtkedel på 1100 hl. er installeret i Tuborgs bryghus, der er opført en 3000 m2 stor magasinbygning til emballage, og der har fundet betydelige udvidelser og moderniseringer sted af borgestuer og køkkener på Tuborg. Som det vil huskes, blev Tuborgs kraftcentral henimod krigens slutning sprængt i luf­ten af tyskernes håndlangere. Da vort langtidsprogram siden har krævet meget store investeringer til fornyelse og mo­dernisering af det egentlige produk­tionsapparat, har vi hidtil klaret os med interimistisk at udbedre skaden, og vi har fra kommunen fået de nødvendige dispensationer, som imidlertid nu snart udløber. Det er derfor blevet nødven­digt at gå i gang med opførelsen af en helt ny kraftcentral. Arbejdet vil blive påbegyndt i indeværende driftsår, men

det vil tage et år at fuldende det, og først når dette er sket, kan vi sige, at sporene fra en af de mørkeste og mest dramatiske episoder i vort selskabs historie er helt udslettet.

Med hensyn til de forskellige foretagender vort selskab er interesseret i, skal jeg oplyse følgende

Tuborg Havn har i det forløbne regnskabsår været anløbet af 827 skibe med en samlet tonnage på 135.000 t, og den ind- og udgåede godsmængde har andraget henholdsvis 185.348 og 77.039 t. Desuden har Landskronabådene anløbet havnen 4.542 gange.

A/S Tuborg Havns Krankompagni har givet omtrent samme udbytte som året forud.

A/S Vitamon har haft stigning såvel i totalomsætning som i overskud.

Dansk Maltcentral A/S har haft en smuk salgsfremgang og et særdeles tilfredsstillende regnskabsresultat.

Krystalisværket A/S, hvis regnskab slutter 31. december, havde større omsætning i 1958 end i 1957, og overskuddet var ligeledes større.

Kongens Bryghus’ produktion af hjælpemidler til andre industrier har påny vist fremgang, og fortjenesten har været større end i fjor.

Kongens Bryghus’ malteksport har været tilfredsstillende, selv om Tuborgs store salgsfremgang har bevirket, at der var et noget mindre kvantum malt til rådighed for eksport, hvorfor fortjenesten på denne gren af forretningen har været tilsvarende mindre end i fjor.

Det nye driftsår er hidtil gået godt, men som det vil forstås, har vi meget at leve op til, hvis indeværende år som helhed skal blive lige så godt som det forløbne. Dansk industri er som følge af de store markedsdannelser, der præger tiden, inde i en vanskeligt overskuelig periode, og det vil være rigtigt at vise forsigtighed ved bedømmelsen af fremtiden.

Moderniseret borgestue ved aftapningsanstalten på Tuborg




© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL