De Forenede Bryggerier - Beretning 1960  
Fra Tuborg-KB Posten feb. 1961

Den administrerende direktørs

Beretning

på A/S De Forenede Bryggeriers generalforsamling

den 16. december 1960.

Vort selskabs samlede omsætning i det forløbne driftsår har været 1.613.000 hl øl og 89.000.000 flasker mineralvand. Alene fra Tuborg er det samlede salg i driftsåret cirka en halv milliard flasker øl og mineralvand. Vi mente i fjor, at den ualmindelig fine sommer havde givet en rekordomsætning, som det ville blive vanskeligt at overgå, men alligevel viser det sig, at vi i det forløb­ne år, hvor sommeren langt fra stod på højde med sommeren 1959, har været i stand til at præstere en ny rekordomsætning. Det er salget af Tuborg-øllet, der igen er gået frem, men i nogen grad på bekostning af det billigere hvidtøl, der knapt har kunnet holde omsætningen fra i fjor. Den ekstraordi­nært gode beskæftigelse og den deraf følgende øgede købeevne har her gjort sig gældende.

For eksportmarkedernes vedkommende har vi haft den tilfredsstillelse, at vort salg er gået frem på en række markeder. Her i Europa gælder det f. eks. Belgien, hvor vor salgsindsats under verdensudstillingen i Bruxelles i 1958 har skabt os en yderligere forøget om­sætning. Også i Italien, hvor Tuborg øllet føres i næsten alle de bedste hoteller, har vi haft en salgsstigning, ikke blot under Olympiaden, men også i den øvrige del af året. Medens det i mange år var vanskeligt at eksportere øl til Schweiz, har vi i de senere år kunnet introducere Tuborg-øllet i en række førende hoteller og restaurationer, ligesom de schweiziske spisevogne fører Tuborg-øl. Dette er naturligvis af stor betydning i et turistland som Schweiz. Vort største marked, det engelske, har svigtet lidt, men her har det ualmindeligt dår­lige vejr, som England har været plaget af i sommer, spillet ind.

Udenfor Europa har vi forstærket vort salgsarbejde særligt i USA, hvor konkurrencen er meget stærk, dels som følge af de amerikanske bryggeriers stærke stilling, og dels fordi mange udenlandske bryggerier bestræber sig på at finde et marked her. Det er derfor tilfredsstillende, at vi i år har kunnet øge vort salg i USA. Mulighederne for en gunstig udvikling af denne fremgang for vort øl synes gode, og den reklamekampagne, der i det forløbne år er gennemført over hele landet, i radio, fjernsyn og førende magasiner, bliver fortsat også i det kommende år.

Det er glædeligt, at Tuborg-øllet overalt i verden vinder frem i førende hoteller og restaurationer, der besøges af et internationalt publikum. Tuborgs navn og Tuborgs renommé som et førende eksportølmærke bliver stadigt udbygget.

Markedsdannelserne i Europa har ind­til nu ikke påvirket vore afsætningsfor­hold i nævneværdig grad. På længere sigt vil det imidlertid ikke kunne und­gås, at en økonomisk opdeling af Europa også vil få indflydelse på vor eksport af øl, som foregår i stadigt skarpere konkurrence med andre landes bryggerier. Toldmæssigt og på anden måde vil vore vigtigste konkurrenter meget snart få væsentlige fordele indenfor store områder, og både teknisk og merkantilt er man i gang med det forberedende arbejde til udnyttelse af disse fordele.

Den kommende tids vanskeligheder for dansk øleksport til fællesmarkedet må ikke ventes udlignet ved tilsvarende for­dele indenfor det markedsområde, vi er tilsluttet. I denne forbindelse er der iøvrigt grund til at gøre opmærksom på, at lovgivningen i flere af landene indenfor "De 7" giver staten monopol på handelen med øl, hvad der i praksis virker bremsende på vor eksport, og også på anden måde findes der i nogle af disse lande begrænsninger i den frie konkurrence. Endvidere har vi indenfor frihandelsområdet den vanskelighed, at vore partnere, England, Sverige, Schweiz og Portugal har benyttet sig af en und­tagelsesklausul, hvorefter toldsatserne for øl ikke vil blive nedsat før i 1965. I beretningen i fjor omtaltes de stadigt stigende produktionsomkostninger og disses mulige følger. I det forløbne år og navnlig i de senere måneder af driftsåret har vi måttet konstatere yderligere væsentlige omkostningsstigninger, der - som man vil vide - for en halv snes dage siden har ført til en forhøjelse af ølpriserne. Priserne på mineralvand måtte forhøjes allerede i sommer.

Kongens Bryghus’ produktion af hjælpemidler til andre industrier har haft fremgang i omsætningen og herunder opnået en væsentlig forøgelse af ekspor­ten. Også økonomisk har denne produktion vist et tilfredsstillende resultat i det forløbne år.

Kongens Bryghus’ malteks port har kunnet opretholdes i praktisk talt samme omfang som i fjor, selvom et af vore største europæiske markeder indenfor "De 6" næsten er bortfaldet på grund af toldmæssig diskriminering. Den samlede fortjeneste har været større end sidste år.

I ølskat og mineralvandsafgift har vi i det forløbne år betalt 139 millioner, d.v.s. 3 mill. kr. mere end i fjor. I ejendomsskatter og selskabsskatter har vi herudover betalt 5,4 mill. kr.

Til nyanlæg og vedligeholdelse er der i det forløbne år anvendt ca. 17,5 mill. kr. Den nye kraftcentral, der blev omtalt i beretningen i fjor, har foreløbig beslag­lagt 2,5 mill. kr. Vi er Aerodynamisk Laboratorium megen tak skyldig for bistand blandt andet ved en række modelforsøg til afgørelse af højden på skorstenen på den kommende kraftcentral, således at denne vil kunne arbejde uden at medføre ulemper for de omkringliggende kvarterer. Kraftcentralen påregnes at kunne tages i brug senest i foråret 1962. I forbindelse med projekteringen af anlægget har man fra vore teknikeres side i en vis grad måttet skønne sig til den fremtidige udvikling, idet vejføringen af den nye vand-strandvej fra Svanemøllen over Tuborg Havn til Charlottenlund endnu efter adskillige års overvejelser hos myndighederne ikke er fastlagt. Til et nyt anlæg for udvinding af den kulsyre, som dannes ved øllets gæring, er anvendt ½mill. kr., og til nye installationer på øl-kammen samt til et nyt mæsk filter er brugt mere end 1 mill. kr.

De kommende år vil kræve store investeringer, der bliver nødvendige som følge af virksomhedernes stadige vækst og for teknisk stadig at kunne bevare vor position som et af verdens ledende bryggerier.

Med hensyn til de forskellige foretagender, vort selskab er interesseret i, skal jeg oplyse følgende:

Tuborg Havn har i det forløbne år været anløbet af 757 skibe med en samlet tonnage 132.000 t, og den ind- og udgåede godsmængde har andraget hen­holdsvis 188.000 og 74.000 t. Desuden har Landskrona-bådene anløbet havn Lfl 3.504 gange.

A/S Tuborg Havns Krankompagni har givet samme overskud som i fjor, selv om der er udlosset noget mindre brændsel.

A/S Vitamon har atter i år givet et smukt driftsresultat Der er i årets løb indført portionspakninger af Vitamons tørbouillon, og selskabet har haft den tilfredsstillelse ved Centralforeningen af Hotelvært- og Restauratørforeningers udstilling at modtage guld-medalje for dets produkter.

Dansk Maltcentral A/S har i det forløbne år kunnet glæde sig ved en væsentlig salgsfremgang, der bl.a. hidrø­rer fra erhvervelsen af en engrosforret­ning i bagehjælpemidler i provinsen. Det regnskabsmæssige resultat viser en tilsvarende forbedring, og selskabet har som følge deraf kunnet forøge sit udbytte.

Krystalisværket A/S, hvis regnskab slutter 31. december, havde noget større fortjeneste i 1959 end i 1958. Udbyttet var uændret.

Det vil være rigtigt også at nævne den store brand på Gl. Kongens Bryghus, der fandt sted i oktober måned. Driften på Gl. Kongens Bryghus blev nedlagt allerede i 1923, og ejendommen blev i 1938 solgt til et ejendomsselskab, i hvilket vort selskab stadig ejer aktierne. De gamle bygninger var tilstrækkeligt assureret, så ejendomsselskabet lider intet direkte tab, men det kan beklages, at det to hundrede år gamle, karakteristiske bygningsværk og dermed atter et stykke af det gamle København ved branden blev lagt fuldstændig i aske.

Selv om det nu afsluttede driftsår økonomisk er forløbet tilfredsstillende, har dog nogle af de problemer, vi i nogen tid har forudset, allerede meldt sig. Ved en sammenligning med udenlandske bryggeriers driftsomkostninger fremgår det, at der bør vises den største agtpågivenhed overfor omkostningerne i produktionens forskellige led, hvis vi skal gøre os håb om at bevare vor konkur­renceevne ­Lad mig til slut takke alle, der er knyttet til vore virksomheder, for deres indsats i det forløbne år og udtale håbet om, at vi i et godt og frugtbart samarbejde vil være i stand til også i fremtiden at hævde vort selskabs ry som en førende virksomhed indenfor vor branche.

Gamle Kongens Bryghus, der nedbrændte den 2. oktober 1960.
© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL