De Forenede Bryggerier - Beretning 1961  
Fra Tuborg-KB Posten feb. 1962

Den administrerende direktørs

Beretning

på A/S De Forenede Bryggeriers generalforsamling

den 15. december 1961.

For en virksomhed som vor spiller vejret - ikke mindst i sommertiden - en stor rolle. Sommeren 1960 var ikke god, og sommeren i år har været om muligt endnu ringere, men det er mig en glæde at kunne oplyse, at De forenede Bryggeriers samlede omsætning i det forløbne driftsår alligevel på ny har vist fremgang og har andraget 1.658.000 hl øl og 88 millioner flasker mineralvand - d. v. s. ca. 560 millioner flasker øl og mineralvand. Vi mente, at salget i 1959 med den fine sommer var en rekord, som det blev vanskeligt at slå, og dog er omsætningen steget ikke uvæsentligt i de to sidste år. Det er salget af Tuborg øl, der er gået frem, medens omsætningen af mineralvand nærmest er uforandret, og salget af hvidtøl har givet noget efter: Salgsfremgangen for Tuborg skyldes først og fremmest vore produkters høje kvalitet og den popularitet, som ikke mindst den grønne Tuborg kan glæde sig ,over hos publikum.

For eksportmarkedernes vedkommende har vi set en yderligere styrkelse af vor internationale position, og salget i det forløbne år har trods en stadig stigende konkurrence også på dette område vist fremgang.

Med henblik på de indledte forhand­linger vedrørende Danmarks eventu­elle tilslutning til Fællesmarkedet er vi indstillet på en yderligere forøget aktivitet i dette område. Vort selskab hai gennem de mange års arbejde i disse lande skabt en positiv indstilling over for Tuborg øllet, og trods den stadig voksende konkurrence, vi i hvert af landene møder fra de andre fællesmarkedslande, som nyder godt af en la­vere indførselstold end vi, som står uden for »De 6«, har vi kunnet konsta­tere en pæn stigning i vort salg i alle fællesmarkedslandene. Specielt har vi igen kunnet notere fremgang i øllandet par excellence, Belgien, hvor der findes det højeste ølforbrug pr. indbygger i verden.

Arbejdet på det nye silo-vandtårn på Tuborg skrider godt fremad, og man kan allerede nu se bygningsværkets endelige udformning med de høje, slanke silocylindre kronet af den runde vandbeholder.

Også i lande under EFTA - de syv lan­des frihandelsområde - har vi haft fremgang, og vi har i det forløbne år optaget salget af vort øl til Norge. Det engelske marked præges i endnu stær­kere grad end sidste år af stigende konkurrence, navnlig gennem yderligere sammenslutninger inden for den engelske bryggeriindustri med den virkning, at det danske øl efterhånden udelukkes fra et ikke ubetydeligt antal udsalgssteder. For i videst muligt omfang at råde bod på virkningerne af denne udvikling, har vi sluttet aftale med en række engelske bryggerier om aftapning og distribution af vort øl. U.S.A.s kampagne "Buy American" har influeret på vort salg til de amerikanske tropper verden over, medens vort salgsarbejde i selve U.S.A. har båret frugt, og vi fortsætter dette. Alt i alt sælger vi vore produkter til 152 markeder, hvil­ket vil sige, at Tuborg øl kan fås i alle ølimporterende lande verden over.

I august fejrede vi 100 års dagen for den første udsendelse af øl fra Kongens Bryghus’ afdeling i Rahbeks Allé, og vi modtog på dagen mange hilsener, der gav udtryk for vore kunders og andre forbindelsers venlige interesse for Kongens Bryghus.

Tuborg og Kongens Bryghus er i det forløbne regnskabsår igen blevet be­søgt af langt over 100.000 gæster. Vi lægger stor vægt på disse besøg, hvor publikum personligt kan følge produktionens gang. En væsentlig del af gæsterne var udlændinge, som igennem disse besøg får et godt indtryk af dansk industri, og bliver gode fortalere for danske produkter i deres hjemland. Som omtalt i beretningen i fjor førte de stadig stigende produktionsomkostninger til, at bryggerierne i december måned 1960 måtte skride til en forhøjelse af ølpriserne. Den fortsatte stigning af produktionsudgifterne på alle områder, bl. a. i forbindelse med årets lønforhandlinger, gjorde det nødvendigt i juni måned 1961 at forhøje priserne på øl og mineralvand. Til trods for, at det således havde vist sig nødvendigt for bryggeriindustrien inden for driftsåret at gennemføre 2 prisforhøjelser, måtte bayerskøllet igen holde for, da regeringen i dette efterår fandt det påkrævet at forøge forbrugsskatter­ne. Bryggeriindustrien prøvede at klarlægge for folketingsudvalget det urimelige i, at det skattepligtige øl, som er en af befolkningens almindelige forbrugsvarer, nu atter skulle holde for, skønt det allerede i tidligere økonomi­ske nødsituationer havde fået pålagt forøgede afgifter, uden at disse siden var nedsat efter krisernes ophør. Man gjorde opmærksom på den svækkelse af de danske bryggeriers konkurrenceevne på de udenlandske markeder, som en eventuel nedgang i salget på hjemmemarkedet og den deraf følgende stigning i omkostningerne pr. salgsenhed, ville medføre.

Direktør J. Friis Berg forelægger D.f.B.s årsberetning 1960—61 på generalforsamlingen den 15. december 1961 på Hovedkontoret.

Regeringen gennemførte dog for en måneds tid siden sit forslag, og de store afgiftsforhøjelser måtte lægges på priserne. Denne betydelige forhøjelse vil kunne få konsekvenser for vort salg, ikke mindst hvis befolkningens nuværende købekraft svækkes. En vis lettelse er det, at man gennem reduktion af den særlige restaurationsafgift fra 25% til 20% kunne undgå en forhøjelse af øl-priserne på restaurationerne.

På den ekstraordinære generalforsam­ling den 23. marts d. å. blev det vedtaget at udvide vort selskabs aktiekapital med 50 % således at denne nu andra­ger 42.750.000 kr. Det er selskabets vækst i takt med det stadig stigende salg, der kræver store investeringer i udvidelser af produktionsapparatet, samt den stadig fremadskridende ratio­nalisering, som har motiveret forøgelsen af vort selskabs aktiekapital.

Til nyanlæg og vedligeholdelse er der i det forløbne år anvendt ca. 24,2 mill. Der er for nylig afholdt rejsegilde på den nye kraftcentral på Tuborg, og dette store anlæg ventes at stå færdigt til foråret. Bryghuset er under udvidelse og vil, når arbejdet er tilendebragt, have 3 gange så stor kapacitet som ved krigens afslutning. Der bygges et nyt, kombineret silo-vandtårn på Tuborg, og aftapningsanstalterne både for øl og mineralvand udvides. En ny tappekolonne for mineralvand med en kapacitet på 500 flasker i minuttet er netop taget i brug, og en tappekolonne for øl med tilsvarende kapacitet forventes driftsklar til foråret. Det sidste tiårs store salgsfremgang har gjort forholdene på Hellerup godsbanegård, hvorfra en betydelig del af Tuborgs øl forsendes, uholdbare, og Tuborg har derfor nu til eget brug opført en ny godsbanegård, som netop er taget i anvendelse. Kongens Bryghus’ produktion af hjælpemidler til andre industrier har fortsat haft fremgang og udviser et tilfredsstillende økonomisk resultat for året.

Kongens Bryghus’ malteksport er steget væsentligt, idet det trods stærk konkurrence er lykkedes at komme ind på nye markeder, bl.a. i østen.

Tuborg Havn har i det forløbne år været anløbet af 705 skibe med en samlet tonnage på 132.837 t, og den indgående og udgåede godsmængde har andraget henholdsvis 192.724 t og 66.767 t Desuden har Skandinavisk Linietrafiks både anløbet havnen 3188 gange.

I øl- og mineralvandsafgift har vi det forløbne år betalt 145,4 mill. kr., d. v. s. 6,4 mill. kr. mere end i fjor. I ejendomsskatter og selskabsskat har vi endvidere betalt 5,3 mill. kr.

Også den nye kraftcentral tager form og rejser allerede nu sin karakteristiske profil med de skrå tage og den todelte kultransporibro.

Med hensyn til de forskellige foretagender, vort selskab er interesseret i, skal jeg oplyse følgende:

A/S Tuborg Havns Krankompagni har givet samme overskud som i fjor, og der er udlosset noget mere brændsel.

A/S Vitamons salg af suppeekstrakter m. v. er af omtrent samme størrelsesorden som året forud, medens salget af tørgær på grund af skarp priskonkurrence fra udlandet har vist nogen tilbagegang hvilket har influeret på det økonomiske resultat.

Dansk Maltcentral A/S har i det for­løbne år atter haft god fremgang i salget af bagehjælpemidler m.v., og det økonomiske resultat har været udmærket.

Krystalisværket A/S, hvis regnskab slut­ter den 31. december, havde som følge af den dårlige sommer en lidt mindre omsætning i 1960 end i 1959, men har dog givet et rimeligt udbytte.

Den 30. september 1961 var der i vort selskab beskæftiget ca. 3.300 funktionærer, formænd og arbejdere.

I årets løb er der til sociale formål (her­under syge- og begravelseshjælp) til fordel for de til selskabet knyttede per­soner udredet 2,1 mill. kr. I pensioner og understøttelser er der udbetalt et be­løb på 3,2 mill. kr.

Det nu afsluttede regnskabsår har både salgsmæssigt og økonomisk været til­fredsstillende, men med tanke på de erhvervsproblemer, som Danmarks tilslutning til Fællesmarkedet rejser, er der grund til at være agtpågivende over for udviklingen i den kommende tid. Jeg tænker også på den udvikling, der i øjeblikket foregår på internatio­nalt plan, hvor store bryggerikoncerner fra forskellige lande, ja selv kontinen­ter, slutter sig sammen enten på det fi­nansielle og kommercielle eller på det tekniske område.

Mere end nogensinde vil vi få brug for vor dygtige, vågne og loyale medarbejderstab, og jeg vil slutte med at bringe en tak til alle, der på den ene eller den anden måde er knyttet til vore virksomheder, for den indsats, der hidtil er gjort, og som i så høj grad har bidraget til, at vort selskab er blandt de førende i verden inden for vor industri.

Takken gælder også vore mange kunder - handlende, hoteller og restaurationer - og ikke mindst vort store, trofaste publikum.

D.f.B.s hovedkontor på H. C. Andersens Boulevard i København.
© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL