De Forenede Bryggerier - Beretning 1963  
Fra Tuborg-KB Posten feb. 1963

Den administrerende direktørs

Beretning

på A/S De Forenede Bryggeriers generalforsamling den 18. december 1962.

Det er mig en glæde at kunne meddele, at De forenede Bryggeriers samlede salg af øl I det forløbne regnskabsår trods den kolde og fugtige sommer atter hat vist fremgang, således at der ialt er solgt 1.694.000 hl, det største ølsalg i vort selskabs historie. Fremgangen ligger på salget af Tuborg øl, medens Kongens Bryghus’ hvidtølssalg, således som det har været tilfældet i de senere år, er Set tilbage i år dog kun med nogle få procent. Mineralvandssalget hat vist en lille fremgang, og ialt androg Tuborgs og Kongens Bryghus’ salg 573 millioner flasker øl og mineralvand, Salget af Grøn Tuborg er det domine­rende, og det er på denne ølsort, den største fremgang ligger, men også i salget af Tuborgs udprægede luksusøl ”Fine Festival Brew” har der været en betydelig procentvis fremgang. Med tilfredshed konstaterer vi, at et stadig større antal forbrugere værdsætter dette produkts fine kvalitet, og at vort inter­nationalt kendte mærke Guld-Tuborg også herhjemme i Danmark er en efter­tragtet ølsort.

Direktør Viggo I. Rasmussen forelægger D.f.B.’s årsberetning 1961—62 på generalforsamlingen den 18. december 1962 på De Forenede Bryggeriers hovedkontor.

Trods meget stærk og skærpet konkurrence på eksportmarkederne er det også i år lykkedes os ikke alene at bibeholde vort salg, men også at opnå en mindre fremgang på det samlede eksportsalg. Som det blev nævnt i beretningen i fjor, er dansk oh i England gennem sammen­slutninger inden for den engelske bryggeriindustri genstand for meget stærk konkurrence, men den salgsnedgang, vi bar måttet registrere på det engelske marked, er mere end opvejet ved fremgangen på andre markeder. Det er sal­get af Guld-Tuborg, der er gået stærkt frem, og af markeder, hvor denne fremgang sær1igt har manifesteret sig, kan nævnes: USA, Belgien, Sverige, Tyskland, Ægypten og Singapore.

Eksporten til enkelte lande af alkohol­frit øl er steget. Specialtyper har såle­des på visse markeder i Afrika vundet yderligere fodfæste.

Problemerne omkring Danmarks tilslutning til Det europæiske Fællesmarked har fortsat givet anledning til mange overvejelser. På grund af vore produkters høje stade frygter vi ikke uden­landske bryggeriers konkurrence på det danske marked, såfremt de sunde forretningsmetoder, som i mere end en menneskealder har været rådende her­hjemme for salget af øl, fortsat kan holdes i hævd. Vi ønsker kun at beva­re sådanne tilstande, at det ikke er udenlandske koncerner, men den danske forbruger selv, der frit kan bestemme hvilket øl, han skal nyde.

Fra var eksport til mange lande har vi adskillig erfaring for, at der ikke på øl­salgets område eksisterer fri konkur­rence, således som vi kender det fra Danmark. I ”De seks” og navnlig I England findes der stærke finansielle og konkurrencebegrænsende bindinger mellem bryggerierne og restauranterne, der endda i stor udstrækning ejes af bryggerier, således at vort øl uanset for­brugernes efterspørgsel kun i begrænset omfang kan fås på salgsstederne. Vi er dog indstillet på stærkt at forøge vor aktivitet inden for Fællesmarkedet, i hvis lande vort øl allerede er vel indført.

Det må imidlertid understreges, at opretholdelse og fortsat udvidelse af vort store indenlandske salg er en nødvendig forudsætning for vor fortsatte konkurrenceevne i det større marked. Det er derfor meget beklageligt, at ølafgiften - uanset at en større afgiftsforhøjelse havde fundet sted blot otte måneder forinden – på ny blev forhøjet ved den almindelige omsætningsafgifts indførelse den 1. august i år. Ølafgiften udgør nu for Grøn Tuborg’s vedkommende mere end 140 % af bryggeriets salgspris uden afgift. Ølpriserne er dermed kommet op i en højde, som alvorligt må befrygtes at virke hæmmende på salg og produktion og derved svække bryggeriindustriens konkurrenceevne.

De besøg på vore virksomheder, som vi lægger så stor vægt på, har I det for­løbne år taget et endnu større omfang end det forudgående år; som sædvan1ig har en stor del af de besøgende været udlændinge, og vi betragter derfor disse besøg som en særdeles god propaganda ikke alene for vore egne virksomheder men for dansk industri som helhed og for det danske samfund.

Til nyanlæg er der I det forløbne år anvendt kr. 35,3 mill.

Et væsentligt beløb er medgået til byg­ning af den nye kraftcentral på Tuborg, som nu er taget i brug, selv om visse afslutningsarbejder endnu er i gang. Endvidere er opførelsen af et nyt silo­vandtårn ved at være afsluttet, og bygningen af nye gær- og lagerkældre fortsættes. Den nye tappekolonne for øl et sat i drift, hvorved den samlede kapacitet for aftapning af øl på Tuborg er over 3.000 flasker i minuttet. En ny la­gerhal, ”Nordvesthallen”, til færdigpakket øl og mineralvand er under opførelse til supplering af den i 1957 opførte "Nordhal".

Kongens Bryghus, afdeling Rahbeks Allé, er udvidelsen af malteriet fortsat. Den første sektion af et nyt maltnings­system et for tiden under afprøvning med hensyn til mekanisk og automatisk funktion, og maltningsforsøg vil kunne indledes i januar 1963. Ligeledes er den nye udvidede maltkølle til aftørring af vore forskellige maltsorter under fær­diggørelse, og også dette anlæg forventes taget i brug i januar 1963. Endelig er brænderiet for fremstilling af karamel- og farvemalt under montage.

Kongens Bryghus’ produktion af hjælpemidler til andre industrier viser fortsat fremgang, der hovedsagelig skyldes forøget eksport. Det økonomiske resul­tat i det forløbne regnskabsår har været tilfredsstillende.´

Kongens Bryghus’ malteksport var noget mindre end sidste år som følge af stærkt øget konkurrence. Maltningskapaciteten er dog blevet udnyttet til øgede maltleverancer til Tuborg.

Tuborg Havn har i det forløbne år været anløbet af 795 skibe med en samlet tonnage på 150.014 t, og den indgåede og udgåede godsmængde har andraget henholdsvis 207.181 t og 67.941 t; desuden har Skandinavisk Linietrafiks både anløbet havnen 3.825 gange.

I øl- og mineralvandsafgift har vi i det forløbne år betalt 175,4 millioner kroner, d.v.s. 30 millioner kroner mere end i fjor. I ejendomsskatter og selskabsskat har vi endvidere afholdt 8 millioner kroner.

Med hensyn til de foretagender, vort selskab er interesseret i, skal jeg oplyse følgende:

A/S Tuborg Havns Krankompagni bar givet uændret udbytte.

A/S Vitamon. Salget af suppeekstrakt viser nogen nedgang, men salget af tørbouillon har vist stigning. Salget af tørgær viser I forhold til i fjor en pæn fremgang, og det økonomiske resultat må beregnes som tilfredsstillende.

Dansk Maltcentral A/S har igen i år kunnet vise fremgang i såvel salg som fortjeneste.

Krystalisværket A/S. For Krystalisværket, hvis regnskabsår slutter den 31. de­cember, var året 1961 ikke tilfredsstillende. Nedgangen I efterspørgslen efter krystalis er fortsat i 1962.

Den 30/9 1962 var der i vort selskab beskæftiget ca. 3.300 funktionærer, formænd og arbejdere.

Der er til sociale formål (herunder syge- og begravelseshjælp) til fordel for de til selskabet knyttede personer i årets løb anvendt 2,2 millioner kroner. I pensioner og understøttelser er der udbetalt 3 millioner kroner.

Det nu afsluttede regnskabsår viser både salgsmæssigt og økonomisk en vis fremgang, men den økonomiske situation her i landet samt den uvished, som den for omtalte markedsudvikling indebærer, må på en gang påkalde forsigtighed og handlekraft. For de i året opnåede resultatet vil jeg gerne på ledelsens vegne bringe en tak til alle, der er knyttet til vote virksomheder, for en god indsats.

Min tak gælder sidst, men ikke mindst vor tusindtallige kundekreds af hand­lende, hoteller, restauranter og marketenderier samt den stadigt stigende kreds af forbrugere, det vælger vore produkter.

Fra rejsegildet på KB-R’s malteriudvidelse: direktør Sleenherg takker murerformand Anker Bzichardt Jensen for godt arbejde på KB.
© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL