De Forenede Bryggerier - Beretning 1963  
Fra Tuborg-KB Posten feb. 1964

Den administrerende direktørs

Beretning

på A/S De Forenede Bryggeriers generalforsamling den 19. december 1963.

I adskillige år har De forenede Bryggeriers salg vist stigning, og det er mig en glæde at kunne meddele, at salget også i regnskabs­året 1962/63 den lange og strenge vinter til trods er gået frem, således at vi i dette år solgte over 170 millioner liter øl, det største salg i vort selskabs historie.

Det var atter salget af Tuborgøllet, der viste fremgang, medens Kongens Bryghus’ hvidt­øl salg fortsat gik noget tilbage. Også mine­ralvandsalget viste en glædelig fremgang og androg 92 millioner flasker.

Eksportsalget har ydet et væsentligt bidrag til det opnåede resultat. Den stærke konkur­rence i Storbritannien, omtalt i sidste årsbe­retning, har også gjort sig gældende siden. Vor samlede eksport er dog gået betydeligt frem. Det er her på ny vort verdensmærke, Guld-Tuborg, der har tegnet sig for fremgangen. Om udviklingen på vore mere end 150 fremmede markeder er der især anledning til at nævne følgende: I U.S.A. distribueres vort øl nu i New York området samt staterne Connecticut og New Jersey af det mest betydelige derværende bryggeri, Liebmann Breweries, sammen med bryggeriets eget kvalitetsøl, Rheingold Dry Beer. Der er herved åbnet os adgang til 40.000—50.000 salgssteder i dette tæt befolkede og købe-kraftige område, hvilket også vil være af be­tydning under den kommende verdensudstilling i New York. Belgien har verdens største ølforbrug pr. indbygger, og vi har på dette gamle Tuborgmarked kunnet glæde os over en endog meget betydelig fremgang. I de år, der er forløbet, siden importen af udenlandsk luksusøl blev frigivet i Sverige, har Tuborgøllet været særdeles velplaceret blandt de mange udenlandske ølsorter på dette marked, og vore produkters popularitet er yderligere udbygget i det forløbne år. Vort øl er i de senere år blevet solgt i stadig sti­gende mængder i Vesttyskland, hvor det nu serveres i mange førende hoteller og restau­ranter.

Opførelsen af den nye administrationsbygning er nu så langt fremme, at man kan få en idé om bygningens endelige udseende og størrelse.

Ligesom tidligere havde vore tre bryggerier et meget stort antal besøgende fra ind- og udland, og vi modtog i det forløbne år hen ved 120.000 gæster. Disse besøg har ikke alene stor betydning for udbredelsen af kend­skabet til vore virksomheder og deres pro­duktion, men vel også for kendskabet til dansk industri i det hele taget. For at give De forenede Bryggeriers aktionærer og medarbejdere lejlighed til at gøre sig bekendt med de omfattende nyanlæg på Tuborg, har der i årets løb været arrangeret særlige fore­visninger, og vi tager den store tilslutning til disse arrangementer som tegn på den in­teresse, hvormed man i disse kredse omfatter vort selskabs virksomhed.

Til nyanlæg er der i regnskabsåret 1962/63 anvendt 31,9 millioner kroner som et led i den langtidsplan for vor virksomheds udvik­ling efter krigen, i henhold til hvilken der i tiåret 1953/54—1962/63 i alt er investeret ca. 170 millioner kroner.

I maj måned omlagdes Kongens Bryghus’ produktion således, at fremstillingen af KB’s forskellige ølsorter udelukkende foregår på bryggeriet på Vodroffsvej, medens malt-fremstillingen er koncentreret på afdelingen i Rahbeks Allé, hvor flere betydelige nyan­læg er taget i brug.

Det nye, automatiske og kontinuerligt vir­kende vakuumanlæg for korntørring har be­vist sin effektivitet, da kornet fra den meget våde høst i år indgik til bryggeriet, idet byg­get har kunnet tørres hurtigere og med større ensartethed end tidligere. Den nye malt-kølle og det nye maltbrænderi har betydet en væsentlig udvidelse af kapaciteten, og tak­ket være anlæggets særlige konstruktion kan man her fremstille en lang række maltsorter og dermed imødekomme vekslende krav fra eksportmarkederne. Med opførelsen af det nye Popp-malteri - opkaldt efter opfinderen ingeniør Hermann Popp - har KB taget en teknik i brug, som også kan blive af betydning for andre virksomheder i bryggeriindustrien. Popp-anlæggets konstruktion mulig. gør fuldautomatisering, hvilket KB som det første bryggeri i verden har udnyttet. An lægget er endnu på forsøgsstadiet, og arbejdet følges med stor interesse af bryggeriteknikere herhjemme og i udlandet.

Efter at nordvesthallen nu er færdighygget, er man i fuld gang med at overdække området mellem nord- og nordvest­hallen, således at læsningen af lastbilerne fremtidig kan ske uden hensyn til vejrliget.

Tuborg er en række store nyanlæg taget i brug i det forløbne år. Udvidelsen af silo-anlægget for byg og malt ved Strandvejen betyder en fordobling siden krigen af bryggeriets silokapacitet. Med den nyeste gær- og lagerkælder, der endnu er under opførelse, svarer Tuborgs lagerkælderkapacitet nu ti ca. 115 mill, flasker. Den store, nye kraft central ved Tuborg Havn er i årets løb tage i brug. Hovedopgaven er at fremstille damp til bryggeriets mange formål, og ved centralens særlige konstruktion kan der samtidig på økonomisk fordelagtig måde fremstilles elektricitet, som enten forbruges på Tuborg eller videreleveres til NESA, med hvilket selskab vi fortsætter vor hidtidige samkøring. Samtidig med Tuborgs udvikling i de senere år er også medarbejderstaben vokset, og for at give teknik, salg og administration bedre og mere rationelle arbejdsvilkår har det været nødvendigt at påbegynde opførel­sen af en ny administrationsbygning ved Strandvejen syd for silovandtårnene. Den nye bygning er tegnet af professor Preben Hansen og ventes taget i brug i foråret 1965. Med ledelsen af Strandvejs Gasværket er der indgået aftale om mageskifte og køb af betydelige arealer. Den øjeblikkelige virkning er, at gasværket har overtaget det meste af området »Nokken« yderst på Tuborg Havn, medens Tuborg til gengæld har erhvervet den del af gasværkets areal, der vender ind mod bryggeriet. På længere sigt skal det ben­zingasværk, der allerede er under opførelse på »Nokken«, imidlertid overtage hele Strandvejs Gasværkets produktion, hvorefter yderligere arealer vil blive overtaget af Tuborg til brug for senere udvidelser. Den populære promenade, Tuborglinien, bevares uændret for publikum.

Kongens Bryghus’ produktion af hjælpemidler til andre industrier har også i år givet tilfredsstillende økonomisk resultat.

Kongens Bryghus’ malteksport er fra år til år udsat for store svingninger. I det forløbne år har malteksporten været af noget større omfang end sidste år, og situationen på verdensmarkedet muliggjorde højere priser.

Tuborg Havn har i det forløbne år været anløbet af 718 skibe med en samlet tonnage på 142.740 tons, og den indgåede og ud­gåede godsmængde har andraget henholdsvis 197.864 t og 84.110 t. Desuden har Skandi­navisk Linietrafik’s både anløbet havnen 2933 gange. Havnen var under den strenge vinter lukket i alt hen ved to måneder.

I øl- og mineralvandsafgift har vi i det forløbne år betalt 202 mill. kroner, d.v.s. 26,6 mill, kroner mere end i fjor. Det må i denne forbindelse nævnes, at beskatningen af den daglige øl i Danmark er højere end i noget andet land i Europa. Endvidere andrager henlæggelsen til konto for indkomstskatter samt betalte ejendomsskatter 6,3 mill, kroner. Med hensyn til de foretagender, vort selskab er interesseret i, skal jeg oplyse følgende:

A/S Tuborg Havns Krankompagni har givet uændret udbytte.

A/S Vitamon. Omsætningen har i år været noget mindre for tørgær, hvilket har påvirket nettofortjenesten i forhold til sidste år.

Dansk Maltcentral A/S har i år udvist en mindre fremgang i salget, og virksomheden har givet uændret udbytte.

Krystalisværket A/S, hvis regnskabsår slutter den 31. december, viste igen for året 1962 en kraftig nedgang i salget af krystalis og gav derfor ikke et tilfredsstillende økono­misk resultat. Den forløbne del af 1963 vi­ser ikke forbedring i udviklingen, hvilket giver anledning til yderligere overvejelser vedrørende virksomhedens fremtidige struktur.

Den 30/9 1963 var der i vort selskab beskæftiget hen ved 3250 funktionærer, formænd og arbejdere.

Der er til sociale formål til fordel for de til selskabet knyttede personer i årets løb an­vendt 2,5 mill. kr. I pensioner og understøt­telser er der udbetalt 3,5 mill, kroner. Det nu afsluttede regnskabsår viser både salgsmæssigt og økonomisk en vis fremgang. Imidlertid er der inden for de senere år sket en betydelig strukturændring i bryggeriindu­strien uden for Danmark, såvel i landene omkring os som i Amerika. Sammenslutnin­ger i store bryggerikoncerner og indgåelse af samarbejdsaftaler på både det tekniske og det økonomiske område har fundet sted. Set på længere sigt kan den internationale udvikling skabe helt nye vilkår for produktion og salg af vore produkter såvel på hjemmemarkedet som på eksportmarkederne. Vort selskab må på alle områder ruste sig til at kunne tilpasse sig afgørende nydannelser in­den for den internationale bryggeriindustri. På ledelsens vegne bringer jeg en tak til alle, der arbejder i eller for vor virksomhed, for god indsats i det forløbne år, og min tak gælder ikke mindst de erhvervsdrivende, som er vore kunder, og det store publikum, som foretrækker vort selskabs produkter.

Fra den nye maltkølle på Kongens Bryghus i Rahbeks Allé. Selv om de store udvidelser på Kongens Bryghus’ malteri i meget høj grad er automatiserede, må man dog ved frem­stillingen af de forskellige sorter røgmalt benytte »natur­metoden~ for at give røgmalten den rette aroma. Her er en af bryggeriets medarbejdere ved at fyre op i en af ovnene, hvor de store bøgeknuder udvikler den ønskede røg og varme, som derefter ledes gennem malten på køllen.
© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL