De Forenede Bryggerier - Beretning 1964  
Fra Tuborg-KB Posten feb. 1965

Den administrerende direktørs

Beretning

på A/S De Forenede Bryggeriers generalforsamling den 17. december 1964.

Atter i år har jeg den glæde at kunne meddele, at vort salg i det forløbne regnskabsår r steget. Ligesom sidste år er det Tuborg, ler tegner sig for fremgangen, såvel for øl om for mineralvand, hvorimod hvidtølsalget fortsat er i tilbagegang.

Det samlede salg af øl nåede i år 175 million­er liter, og for første gang i vort selskabs historie passerede vort mineralvandssalg de 100 millioner flasker, idet vi har solgt ca. 10 millioner flasker mineralvand. Den me­st betydelige stigning i salget af mineralvand skyldes ikke mindst den modtagelse, den nye mineralvandstype, Tuborg Bitter Lemon, har fået hos publikum.

Tuborgs eksport har atter i år vist en betydelig stigning, og det er bemærkelsesværdigt, at salget især, har været meget tilfredsstillende I Fællesmarkedets lande, til trods for at disses indbyrdes handel med øl nyder betydelige toldlempelser. Også i Storbritannien, hvor konkurrencen fortsat skærpes, er vort salg øget, og det samme gælder U.S.A., hvor det har været glædeligt for os at konstatere en stigende popularitet for Guld-Tuborg, ikke mindst på Verdensudstillingen og i hele New York området. Siden den 1. oktober i år er t blevet muligt at importere øl i Finland, hvor der synes at være gode muligheder for salget af vore produkter. Den ny beskyttel­sestold i England på 15 % og visse importhæmmende foranstaltninger i nogle af fæl­lesmarkedslandene vil i det indeværende år nødvendiggøre en forøget salgsindsats, hvis vi fortsat skal kunne opretholde og udvide den eksport, vi har i dag.

Vi har igen i år på vore bryggerier haft et meget stort antal besøgende, hvoraf ca. halv­delen var gæster fra udlandet. Vi mener, at disse besøg har stor betydning for udbredel­sen af kendskabet til vore virksomheder, og at de i væsentlig grad er med til at fremme salget af vore produkter også i udlandet.

En af de ny gærkældre, som blev taget i brug løbet af sidste regnskabsår.

Til nyanlæg er der i det forløbne regnskabsår anvendt godt 20 millioner kroner. Der er herefter siden krigen investeret ca.250 millioner kroner i vore virksomheder.

I min beretning sidste år nævnede jeg, at vi havde foretaget en omlægning af Kongens Bryghus’ produktion, således at fremstillingen af KB’s forskellige ølsorter udelukkende foregår på bryggeriet på Vodroffsvej. Til udnyttelse af den derved ledigblevne tappekapacitet på afdelingen i Rahbeks Allé har vi i det forløbne regnskabsår optaget produk­tionen af KB æblemost, som kom i handelen i midten af oktober i år. Denne produk­tion har krævet en række ombygninger og nyanskaffelser af anlæg og apparatur, ligesom vore lagerkældre har måttet udvides betydeligt.

Tuborg er det ny gær- og lagerkælderkompleks nu færdigt og taget i brug, hvorefter vore gær- og lagerkældre ialt kan rumme 48 millioner liter øl. Endvidere er en ny lagerhal, Nordvesthallen, taget i brug. I den­ne hal, der har et areal på 6.500 m2, kan vi oplagre 7½ million flasker aftappet øl og mineralvand, og vort samlede lagerareal for færdige produkter andrager herefter 15.400 m2.

Arbejdet med opførelsen af vor ny administrationsbygning på Strandvejen er foregået planmæssigt, og bygningen vil blive taget i brug i foråret 1965. I forbindelse med dette byggeri foretager vi en sanering af Tuborgs Strandvejs-facade med nedrivning af gamle bygninger og anlæg af grønne områder.

Når den ny administrationsbygning tages i brug vil vort hovedkontor blive overflyttet dertil. Vi har derfor overvejet, hvorledes ejendommen på H. C. Andersens Boulevard med dens velbeliggende og kostbare areal bedst kan udnyttes i fremtiden, og da Dan­marks Industriforening og Industrirådet har besluttet at udskrive en arkitektkonkurrence om opførelse af ”Industriens Hus” på Industribygningens nuværende grund, er vi efter for­handling med Industrirådet indtrådt som medudskriver af arkitektkonkurrencen, der således kommer til også at omfatte vor ejen­dom. I konkurrenceprogrammet er det foreskrevet, at der i vor nybygning skal være lokaler for Tuborgfondet.

Som tidligere meddelt i dagspressen har vi i juni måned gennem det os tilhørende »Ejendomsaktieselskabet af 22. maj 1964« erhver­vet et areal på ca. 80 ha i Fredericia. Af area­let, der er beliggende ved jernbanen og den kommende ringvej, ligger ca. 60 ha inden for et område, som af Fredericia kommune er påtænkt udlagt til industriareal. Der fore­ligger ikke på nuværende tidspunkt konkrete planer om anvendelsen af det erhvervede areal, på hvilket landbrugsdriften indtil vi­dere fortsættes. Arkitekt, professor Preben Hansen udarbejder i samråd med Fredericia kommune en anlægsplan for hele arealet.

Kongens Bryghus’ produktion af hjælpemid­ler til andre industrier har også i år givet et tilfredsstillende økonomisk resultat.

I min beretning sidste år nævnede jeg, at Kongens Bryghus’ malteksport fra år til år var udsat for store svingninger. Der har i år været en lille nedgang i eksportmængden, og samtidig har prisforholdene på verdensmar­kedet medført et fald i de opnåede priser.

Tuborg Havn har haft en stigende trafik. Den blev i det forløbne år anløbet af 981 skibe med en samlet tonnage på 213.403 netto registertons, og den indgåede og ud­gåede godsmængde har andraget henholdsvis 272.790 tons og 145.120 tons. Skandinavisk Linietrafiks færger har anløbet havnen 3.880 gange.

I øl- og mineralvandsafgift har vi i regn­skabsåret 1963/64 betalt 215,7 millioner kroner. Jeg vil gerne igen i år gøre opmærksom på, at beskatningen af det daglige øl i Danmark - som efter de i dag gældende afgifter andrager ca. 150 % af prisen ab bryggeri - er højere end i noget andet land i Europa, et forhold som både den danske forbruger og landets mange turister med rette finder urimeligt.

Efter at dette er skrevet, har folketinget be­handlet et lovforslag om forhøjelse af visse forbrugsafgifter og har i dag vedtaget en for­højelse af ølafgiften på 5 øre for det dag­lige pilsnerøl. Dette er den fjerde afgiftsfor­højelse inden for en treårsperiode. Gentagne gange i de senere år er ølafgiften forøget med den begrundelse, at en øjeblikkelig ind­dragning af købekraften var nødvendig, ind­til foranstaltninger med bredere sigte kunne træffes. Det er ikke rimeligt, at sådanne for­højelser i en tvangssituation gøres perma­nente. De bør bortfalde i forbindelse med den forventede overgang til en generel mer­værdibeskatning.

Udover disse salgsafgifter til staten andrager vor henlæggelse til konto for indkomstskat­ter samt de betalte ejendomsskatter 7,75 mil­lioner kroner.

Arbejdet med at færdiggøre det indre af den ny administrationsbygning skrider godt frem. Her indsættes ruderne på øverste etage.

Med hensyn til foretagender, vort selskab har interesser i, skal jeg oplyse følgende:

A/S Tuborg Havns Krankompagni har givet uændret udbytte.

A/S Vitamon udviser samme nettofortjeneste som i fjor.

Dansk Maltcentral A/S har lige som sidste år udvist nogen fremgang i salget og har gi­vet uændret udbytte.

Krystalisværket A/S har gennem de senere år haft en kraftig nedgang i salget af krystalis. Selskabet har derfor indstillet produktionen af is den 1. oktober i år. Virksomhedens mangeårige arbejder- og funktionærstab er sikret fortsat beskæftigelse bl.a. ved vore bryggerier. Selskabet overvejer en udnyttelse af dets velbeliggende grund på Frederiksberg til bolig- og forretningsbyggeri.

Ved regnskabsårets udgang var der i vort selskab beskæftiget godt 3.350 funktionærer formænd og arbejdere.

Til sociale formål til fordel for de til selskabet knyttede personer er der i årets løb anvendt 3 millioner kroner, og i pensioner og understøttelser er der udbetalt 3,8 millioner kroner.

Selvom det nu afsluttede regnskabsår viser fremgang både salgsmæssigt og økonomisk må man dog i betragtning af de hindringer, vi stadig møder i vore eksportbestræbelser, samt den økonomiske udvikling herhjemme, vurdere fremtidsudsigterne med nogen forsigtighed.

Jeg vil gerne slutte med at bringe en tak til alle i vor virksomhed, der hver på sin plads har medvirket til det forløbne års resultat. Denne tak retter jeg også til vore agenter på eksportmarkederne rundt i hele verden, vore hjemlige forhandlere og deres medarbejdere samt vore kunder blandt de erhvervsdrivende og ikke mindst til den store kreds af forbrugere, som forlanger vort selskabs produkter.

Maltkøllen på KB-R styres elektrisk.
© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL