De Forenede Bryggerier - Beretning 1967  
Fra Tuborg-KB Posten dec. 1967

Den administrerende direktørs

Beretning

på A/S De Forenede Bryggeriers generalforsamling den 15. december 1967.

Også i det forløbne regnskabsår har De forenede Bryggeriers samlede salg været stigende, og det udgjorde mere end 2¼ millioner hl øl, mineralvand og æblemost. Det er fremdeles salget af Grøn Tuborg, der er dominerende, men vi kan i år også glæde os over en fremgang i salget af Tuborg luksusøltyper, og navnlig af "FF" (Fine Festival Brew). I øl- og mineralvandsafgift samt merværdi­afgift (moms) har vi i år til staten erlagt i alt 301 millioner kroner.

Med momsens indførelse den 3. juli er vi i endnu højere grad end tidligere blevet skatteopkrævere i Danmark, og vi beklager, at denne yderligere afgift på 10 % er blevet pålagt vore produkter, uden at der blev reguleret for de tidligere års afgiftsstigninger, som dels ville have været en naturlig følge af engrosomsætningsafgiftens samtidige bortfald, dels var stillet i udsigt under folketin­gets behandling af de seneste forhøjelser af øl- og mineralvandsafgifterne.

Medens afgiften på Grøn Tuborg før momsen var på ca. 75 øre pr. flaske, er afgiften inklusive moms nu steget til ca. 90 øre, afgiften på Guld-Tuborg fra ca. 95 øre til ca. 113 øre, og på ”FF”, Porter og Påskebryg fra ca. 113 til ca. 133 øre. På mineralvand Steg afgiften fra 15 øre pr. flaske til ca. 21 øre. Disse afgiftsstigninger vedrører køb hos de handlende, medens den samlede afgift Ved køb på restauranter er betydeligt størrepå grund af restaurationsafgiften på 17 % af udsalgsprisen.

På Grøn Tuborg ligger den samlede afgift på øl i dag på ca. 57 % af udsalgsprisen hos de handlende, medens afgiften for mineral-vand ligger på ca. 33 %.

Eksportsalget har ydet et væsentligt bidrag til det opnåede salgsresultat. Eksporten af øl og mineralvand har ligget betydeligt over salget året før og overstiger for første gang 500.000 bl, svarende til Tuborgs samlede produktion af øl i det første efterkrigsår.

Efter at plastickasser til mineralvand nu er indført i størstedelen af landet, foregår udtagning og ilægning af flasker automatisk.

Til trods for at der ved indførsel i EEC lan­dene er en betydelig told på øl, er det eks­porten til Belgien, Holland og Tyskland, der i særlig grad har bidraget til denne stigning. Selv om Tuborg i disse traditionelt ølproducerende lande har mødt skærpet kon­kurrence, er det lykkedes at opnå gode resultater med vort verdensmærke, Guld-Tuborg.

Belgien er stadig Tuborgs store eksportmarked, og omsætningen har nu nået en sådan størrelse, at vi har fundet det naturligt og rationelt at etablere lokal aftapning. Vi er derfor i år begyndt at sende øllet i special­tankvogne til aftapning på et belgisk bryg­geri. Ved et nært samarbejde mellem det pågældende bryggeri og Tuborgs teknikere er det lykkedes at gennemføre aftapning på en sådan måde, at opretholdelsen af vort øls kvalitet er sikret.

Vi har indgået et samarbejde med et marokkansk selskab om aftapning af Tuborg-øl i Casablanca, og salget i Marokko er gået efter forventningerne.

Salget i Sverige udvikler sig tilfredsstillende, og eksporten til Storbritannien har, til trods for den stærkt øgede britiske og udenlandske konkurrence, atter været stigende. I Canada, hvor Tuborg-øllet i de forskellige stater sælges gennem alkoholmonopoler, er afsætningen steget betydeligt, og salget på verdens-udstillingen i Montreal har medvirket yderligere til at styrke vor stilling på dette marked. I de mest yndede turistlande, som for eksempel Spanien - herunder De kanariske øer - Schweiz og Italien, er der stor efterspørgsel efter Tuborg-øllet, og salget har også her været stigende.

Tuborg har altid været populært på søen, og afsætningen til skibsproviantering overalt i verden er blevet forøget. Også salget til luftfartsselskaberne har udvist en stigning i det forløbne år.

Tuborg har i år truffet beslutning om, for første gang i vor virksomheds historie, at etablere et bryggeri i udlandet. Dette er sket på baggrund af de undersøgelser, som vi i længere tid har foretaget af mulighederne for med fordel at deltage i sådan virk­somhed, specielt i lande hvortil eksporten af øl er vanskeliggjort eller umulig. Vi har i år truffet aftale om samarbejde med det tyrkiske aktieselskab Durmus Yasar ve Ogullari om etablering og drift af et bryggeri i Tyrkiet, som opføres i Izmir og får navnet "Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S." Det nystiftede aktieselskab får en aktiekapital på 35 millioner tyrkiske lira svarende til ca. 27 millioner kroner, hvoraf Tuborg har tegnet 60 % og ved regnskabsårets udgang indbetalt ca. 5 millioner kroner. Grundste­nen blev nedlagt i august, og byggeriet skrider planmæssigt frem. Bryggeriet vil få en årlig kapacitet på 150.000 hl øl, medens det tilhørende malteri vil kunne producere 6.000 tons malt årligt.

Bortset fra danske brygmestre og nogle få andre danske i nøglestillinger vil personalet ved bryggeriet bestå af tyrkiske medarbejdere.

Når vi har valgt Tyrkiet skyldes det navnlig at landet, med en befolkning på 30 million indbyggere og med en stigende levestandard takket være den industrielle ekspansion, er et potentielt marked, som vi ikke ved eks­port har kunnet udnytte. Endvidere må der i Tyrkiet forventes en stærkt stigende turisme på grund af landets ideelle klima og natur samt historiske seværdigheder.

Vi har igen i år haft et stigende antal besøgende på bryggerierne, hvoraf over halvdelen fra udlandet. Vi mener, at disse besøg har stor betydning for udbredelse af kend skabet til vore virksomheder, og at de i væ­sentlig grad er med til at fremme salget af vore produkter, også i udlandet. Efter en nænsom ombygning, foretaget af kgl. bygningsinspektør Preben Hansen, er Anton Rosens gamle administrationsbygning nu taget i brug for besøgsvirksomheden.

Vor uddannelsesafdeling har i år haft mange medarbejdere under uddannelse, og vi fortsætter fremover med øget uddannelsesaktivitet inden for alle medarbejdergrupper. Vi er ikke i tvivl om, at dette yderligere vil fremme samarbejdet og effektiviteten, og bidrage til den enkeltes trivsel i virksomheden.

I det forløbne år er der foretaget yderligere rationalisering og fornyelser af vore brygge­ri-tekniske anlæg, og i Tuborg Havn er de nye anlæg til færgefarten nu helt færdige. Der er her skabt en moderne og rationel færgeterminal med bekvemme forhold for passagerer og mulighed for en hurtig og effektiv behandling af den betydelige gods­trafik.

Tuborg Havn blev i det forløbne år anløbet af 848 skibe, hvis samlede tonnage udgjorde 186.045 netto-registertons. Den samlede ind- og udgåede godsmængde via havnen androg 565.483 tons. Skandinavisk Linietrafiks færger havde i det forløbne år 5.417 afgange på Landskronaruten og 582 afgange på Travemünderuten

Med hensyn til foretagender, som vort selskab har interesser i, skal jeg oplyse følgende:

A/S Vitamon’s afsætning af tørgær har i det forløbne regnskabsår været tilfredsstillende. Dansk Maltcentral A/S har ligesom tidligere år haft fremgang i salget, og også overskuddet har vist nogen stigning.

Ved udgangen af regnskabsåret var der i vort selskab beskæftiget ca. 3.300 funktionærer, formænd og arbej dere. I dette tal er ikke inkluderet personellet ved depoter og hos udenlandske forhandlere.

Til sociale formål for de til selskabet knyttede personer er der i årets løb anvendt 3,3 millioner kr. Til pensioner og understøttelser er der udbetalt 6,5 millioner kroner.

Jeg vil gerne på selskabets vegne bringe en tak til alle beskæftigede i vor virksomhed for en god arbejdsindsats. Denne tak gælder også vore hjemlige forhandlere og deres medarbejdere samt vore mange agenter på de udenlandske markeder. I særdeleshed en tak til vore kunder og den store kreds af forbrugere, som forlanger vort selskabs produkter, og som derved skaber grundlaget for denne arbejdsindsats og vort selskabs udvikling som dansk industrivirksomhed.

Türk Tuborg bryggeriet i Izmir, som påregnes at være opført ved årsskiftet 1968/69.
© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL