Ravnholt Bryggeri  

Ravnholt Bryggeri, Gammel Horsensvej 64, 8310 Tranbjerg

Af Steen Kristensen - Offentliggjort 1. gang på beerlabels.dk  januar 2003

Ravnholt Bryggeris historie begynder med, at der i sidste halvdel af 1800-tallet levede en mand i Slet ved navn Mikkel Sørensen. Han havde 2 sønner, som hed Eskild og Jens Peter Mikkelsen. Jens Peter var født i 1832. Eskild købte den gård i Ravnholt by, som senere kom til at hedde "Kildegården" og flyttede den i 1879 nordpå ud på marken i nærheden af Mariekilden. Deraf gårdnavnet.

I 1872 solgte Eskild til sin bror et stykke jord på vestsiden af Århus-Horsens-landevejen. Jens Peter Mikkelsen byggede et stort hus på jordstykket og indrettede et maltgøreri i nordenden. Sydenden indrettedes til beboelse. Huset var et typehus, hvilket på den tid var almindeligere, end de fleste i dag aner. Der er stadig et par huse på egnen, som er bygget efter de samme tegninger.

Jens Peter Mikkelsen var gift 2 gange. Begge koner hed Ane. Ane nr. 2 og Jens Peter Mikkelsen fik 5 børn, deraf 3 sønner, som nævnes, fordi de som voksne arbejdede i familievirksomheden som maltgørere og bryggere. Det var Jens Peter, kaldet Peter, født 1879, Søren, født 1885, og Karl Serius, der var født 1667. Serius er et sært navn, som giver mening, hvis man er latinkyndig og forstår at bruge en latin-dansk ordbog. I fordansket form hed han nemlig noget i retning af Karl Øltønde. Navngivningen gentog sig i næste generation, idet hans brodersøn, som blev den sidste brygger på stedet, hed Jens Anker Mikkelsen.

Maltgøreriet i husets nordenden var i 3 etager. I kælderen blev byggen sat i støb. Derefter blev støben båret op i stueetage, til køllen, hvor den blev tørret ved, at der blev brændt eg og bøg i kælderen. Varmen og velsagtens også røgen trak op gennem en rist i loftet. Øllet fik derved formodentlig en let røget smag og ville i dag, i øltypernes genfødelsestid, måske have været anset for delikat og eksotisk.

Hvis man ikke kender husets historie, så formoder man, at kælderen har været ramt af ildsvåde, fordi røgsværtningen af vægge og loft ikke er helt væk. Men det er altså ikke spor af ildebrand men af familien Mikkelsens flid gennem ca. 80 år.

Når malten var tør, blev den hejset op på loftet, som altså var lager. Malten blev solgt til egnens bønder, som den gang selv bryggede øl.

Ane og Jens Peter døde i henholdsvis 1905 og 1909, hvorefter Peter fik skøde på huset. Kort efter århundredskiftet be-gyndte den mikkelsenske familie så småt at brygge øl. Hvor og hvordan det foregik, er uvist, for bryggeriet blev så vidt vides først bygget efter Peters overtagelse af huset. Sand-synligvis blev det bygget omkring 1911. Det var den gang heldigvis skik og brug, og nogle gør det stadig, at bygmeste-ren et eller andet sted i bygningen skriver årstallet og sit navn. Det skete også her. På bryghusets loftsgulv, en meter fra bryggekarrets vestende, er i cementen skrevet "11-11-1911 M N". Indskriften er indrammet af en firkant. Det er måske en murer. På bryggekarrets kant er i den våde cement skrevet "K M 28-5-1913". Det står måske for Karl (Serius) Mikkelsen.

Endvidere blev der bygget til hovedbygningens vestside. På et tidspunkt er der også bygget en lav tilbygning til nordsiden. Tilbygningens indermur ligner i hvert fald temmelig meget en forhenværende ydermur. Der er en forvirrende omstændighed ved denne tilbygning, idet den er med på et fotografi fra omkring år 1900. For nogle år siden viste det sig i forbindelse med noget rørarbejde, at sylden indeholder knuste flasker. Det er ikke kun et par skår hist og her, som er kommet derned ved et tilfælde. Det kunne tyde på ølpro-duktion med flaskepåfyldning tidligere end antaget. Det bliver nok aldrig opklaret.

Øllet blev solgt i ankre og små og store flasker. Bryggeriet var også øl-udsalg. Man hentede altså øl på bryggeriet på samme måde, som man hentede mælk på mejeriet. Endvidere blev der leveret øl til købmænd og kroer på egnen. Især til Tingskov Kro, som den gang var et af egnens store forlystelsessteder. Søren og Karl havde andele i bryggeriet indtil 1948, da de overdrog deres andele til Peter.

Peter var gift med Sigrid Marie Jensen fra Bering, født 1897. Et af deres børn, Jens Anker Mikkelsen, født 1923, overtog bryggeriet efter forældrene og drev det videre indtil 1963, da han standsede brygningen, sandsynligvis på grund af konkurrencen fra de store bryggerier. Det gjorde det heller ikke bedre, at en af de store aftagere, Tingskov Kro, lukkede i 1954. Det gjorde på den tid også de fleste af egnens mange små købmænd og høkere. I det hele taget mente mange på den tid, at stor-større-størst var ensbetydende med god-bedre-bedst.

Efter at ølproduktionen var indstillet, blev bygningerne i nogle år brugt som øldepot. Desuden blev der lavet frugtsaft på stedet. Egnens folk kunne komme med deres frugt, som de fik tilbage i form af saft.

Jens Anker Mikkelsen var ugift, hvilket måske heller ikke gjorde det lettere at drive et familieforetagende som Ravnholt Bryggeri. Han flyttede til Viby, hvor han døde i 1983.

Ølbrygning fordrer en god drikkevandskvalitet. Ravnholt Bryggeri ligger i et indvindingsområde for Århus kommunale vandforsyning. De private boringer på egnen er lukkede på nær 2, af hvilke bryggeriet er det ene. Det er den sidste rest af bryggeriets særlige status som produktionsvirksomhed.

Alle hovedhusets 3 etager er nu udnyttede til beboelse. Den tidligere bryggeribygning er nu garage med meget mere. Et par af bygningerne er brudt ned. En af dem var hestestald i den tid, da øllet blev bragt ud med hestevogn. Senere blev bygningen måske brugt til bryggeriets lastvogn.

Ravnholt Bryggeris nuværende ejer er Susanne Kuur.
© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL